Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a civil szféra társadalmi szerepvállalásának segítésére, növelésére, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítására, Nagyszentjános község fejlődését szolgáló projektek, programok és rendezvények, a község fejlesztésében részt vállaló jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek működésének támogatására az alábbiak szerint:


I.Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be:

a)Nagyszentjános községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Egyesülési tv.) 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve ezek társulása,

b)Nagyszentjánoson bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély.

Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, aki Nagyszentjános Község Önkormányzata felé

a) a kapott támogatással nem számolt el, a mulasztást követő két éven belül;

b) tartozása van.

II.Támogatható tevékenységek:

Támogatás olyan tevékenységhez, rendezvényhez, fejlesztéshez kérelmezhető

a) amelyet a településen székhellyel vagy telephellyel működő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) valósít meg, vagy

b) amely a település, az önkormányzat vagy egy közösség szempontjából hasznos vagy más okból támogatásra érdemes.

Magánszemély pályázó kizárólag Nagyszentjános községben megvalósuló eseményre, fejlesztésre, tevékenységre, illetve Nagyszentjánoson élő közösség településen kívül megvalósuló programjának megvalósítására nyújthat be pályázatot.

III.Támogatás formája, összege

A felhasználható támogatási keret mértékét a képviselő-testület a pénzeszközeiből a pályázati támogatások rendelkezésére álló forrásként évente az éves költségvetésről szóló rendeletben állapítja meg. A pályázati cél megvalósításához a pályázónak önrészt kell vállalnia. Az önrész mértéke a pályázat teljes költségének legalább 10 %-a. A Képviselő-testület az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatást is megítélhet.

Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mellyel a pályázónak a felhasználást követő 45 napon belül kell elszámolnia a rendelet 3. számú mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével. A támogatások kifizetése utólagos, de – tekintettel a támogatott tevékenység sajátosságaira – a Képviselő-testület ettől eltérő (pl. előleg) kifizetésről is dönthet.

IV.Pályázat benyújtásának helye, módja, ideje

A pályázatot a rendelet 1. számú mellékletét képező adatlapon 1 eredeti példányban kell benyújtani postai úton vagy személyesen Nagyszentjános Község Önkormányzatának címezve (9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.) a pályázati kiírás megjelenésétől folyamatosan.

A pályázati adatlaphoz a pályázónak csatolnia kell

    a) a Knytv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatát,

    b)érintettség esetén annak közzétételére vonatkozó kérelmet,

    c)civil szervezetek esetén az Egyesülési törvény 75.§-ában meghatározott feltételnek való megfelelés igazolását.

 

Társadalmi szervezet működésének támogatására irányuló kérelméhez csatolni kell az éves költségvetés tervezetét is

 {jcomments off}

Letölthető dokumentumok tömörítve: Testületi ülés jegyzőkönyv 2012. június 21.