Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  21.§(1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


E rendelet hatálya Nagyszentjános Község közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 04/12; 021/2; 021/3; 021/18; 021/19; 0117; 0131/3; 0131/6; 0131/8. 0141/1.2.§


Az 1.§-ban meghatározott ingatlanokra az azok területére vonatkozó helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésének időszakára azok hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.3.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a helyi építési szabályzatnak az 1.§-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozó módosítása hatálybalépésének napján hatályát veszti.


                      Friderics Cecília s.k.                                                  Törökné dr. Csölle Katalin s.k.

                                       polgármester                                                                     jegyző