Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. Általános rendelkezések


1. §


A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire terjed ki.2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


2. §


 A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 326.886 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             72.027 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                    3.000 e Ft

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,- e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                   3.000 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                          49.694 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                         12.409 e Ft


e) felhalmozási bevétel                                                                              - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                               189.756 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                     - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                             - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                           70.272 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                              119.484 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                              - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                   - e Ft(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                        324.886 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                    2.000 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                         - e Ft


(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                        326.886.e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                              - e Ft


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    235.416 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                              71.346 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         19.316 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    67.444 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 11.099 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           66.211 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                  18.902 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          8.466 e Ft

      bb) felújítások                                                                                8.636 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 1.800 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                                 74.567 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                         - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                        4.000 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                          70.567 e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                  324.886 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                              2.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                         - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Immateriális javak beszerzése                                                 12.061 e Ft,

ab) VKT főút csapvíz elvezetés                                                       6.000 e Ft,

ac) Informatikai eszköz beszerzés                                                        60 e Ft

ad)Telek vásárlás ,/Közösségi Ház                                                  3.000 e Ft

ae) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                        1 e Ft

af) Hivatal fűtéskorszerüsítés / kazáncsere                                     2.000 e Ft

ag) Szeklektív sziget kialakítása                                                      1.000 e Ft

ah)Iskola, óvoda felújítás                                                                  3.000 e Ft

ai) Település rendezési terv                                                              6.000 e Ftb) felújítási kiadások felújításonként -

ba) Óvodai épület konyha felújítás                                                 37.952 e Ft


 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátások                                                  10.439 e Ft


5. §


(1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                               25.101 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                                                                          25.101 e Ft hiány


(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                             70.272 e Ft

      aa) működési célú                                                                                70.272 e Ft


           

6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                 21 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        19 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                           4 fő7. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék                          - e Ft

      a céltartalék                                                                                                                   - e Ft
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


8. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 38.195 ezer forintban állapítja meg.


9. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             38.195 e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                          38.195 e Ft


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                          38.195 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                               - e Ft


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


10. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                      38.195 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                     26.137 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                7.118 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                           4.940 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                  - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           - e Ft

      ba) beruházások,                                                               - e Ft

      bb) felújítások                                                                    - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                      - e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                             38.195 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                             - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                                 - e Ft


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


11. §


(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám              8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                     6 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                       - fő4. Az Önkormányzat saját költségvetése


12. §


Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 254.859 ezer forintban állapítja meg.


13. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                    3.000 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                        - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                3.000 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                     - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                         - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                      - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                        - e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             49.694 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          12.409 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                               189.756 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                      - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                              - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                      70.272 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                         119.484 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                               - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                    - e Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        254.859 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   -         e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                              -. e Ft


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                        254.859 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                               - e Ft


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


14. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   163.389 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                              21.767 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            6.040 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    58.272 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 11.099 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           66.211 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                 18.902 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          8.466 e Ft

      bb) felújítások                                                                                8.636 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 1.800 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                  74.567 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                         - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                        4.000 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             - e Ft

cd) finanszírozás                                                                               70.567 e Ft(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                     252.859 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                 2.000 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            - e Ft


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


15. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                 4 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        4 fő


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                         4 fő5. Az önkormányzat Tarka Lepke Óvoda költségvetési szervének költségvetése


16. §


A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 33.832 ezer forintban állapítja meg.


17. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             33.832 e Ft


(2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                     33.832 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                          - e Ft


(3) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                     33.832 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          - e Ft


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.18. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     33.832 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                              23.442 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           6.158 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                      4.232 e Ft

    

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      - e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  - e Ft

     

(2) A .Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                       33.832 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                           - e Ft


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


19. §


(1) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                 9 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        9 fő7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


20. §


(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


21. §


Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát – értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.


A Képviselő-testület a keletkező többletbevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt. 


A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. 


22. §


Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.   

8. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 


23. §


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.9. Vegyes rendelkezések


24. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt.    


(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.       10. Záró rendelkezések


25. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Nagyszentjános, 2016. február 10.
Friderics Cecília                                             Törökné dr. Csölle Katalin

                                       polgármester                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
68.23 KB
2.melléklet
126.79 KB
3.melléklet
43.73 KB