Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (I.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (I.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Általános rendelkezések


1.§ Jelen rendelet alkalmazásában:

     a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a    regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

     b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

     c) támogatást nyújtó: helyi iparűzési adókedvezményt nyújtó

     d) kedvezményezett: a 3. § (2) bekezdésben meghatározott helyi iparűzési adókedvezményt igénybe vevő adózó.  1. Magánszemély kommunális adója


      2.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 7.000,- Ft.


      (2)  Mentes az adó alól:

a)    a január 1-jén 65. életévét betöltött vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő állandó lakos, aki a lakás céljára szolgáló épületnek a tulajdonosa és a ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló épületet kizárólagosan egyedül vagy házastársával (élettársával) lakja.

b)   aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli.  1. Helyi iparűzési adó


      3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 forint.


(2)  Az a háziorvos vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 25 %-os adókedvezményben részesül.


4.§ (1) A 3. § (2)  bekezdésben meghatározott adókedvezmény  formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2) A kedvezményezett az adókedvezmény  következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat  a rendelet 1. mellékletét képezi.


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás e rendelet 2. mellékletét képezi.


(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  1. Telekadó


     5.§ (1) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.


      (2) Az adó évi mértéke: 40 Ft/ m2.


      (3)   Mentes a telekadó alól:

a) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyen épület, épületrész áll,

b) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyre az adóalany részére jogerős építési engedélyt adtak ki, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig,

c) a külterületi telek.  1. Záró rendelkezések


     6.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

(3) A 3. § (2) bekezdése és 4.§-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást  nyújtó  vállalkozások  számára  nyújtott  csekély  összegű  támogatásokra  való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.


Nagyszentjános, 2015. december 16.Friderics Cecília

polgármester

Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző


Záradék: A rendeletet 2016. január 15-én hirdettem ki.


Nagyszentjános, 2016. január 15.Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
450.74 KB
2.melléklet
176.1 KB