Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Nagyszentjános Község Önkormányzatának képviselő-testülete temetőkről  és  a temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény  6.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására alkotott 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése  b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya Nagyszentjános Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, a 0115 hrsz-ú ingatlanon található köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végzőkre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve mindazon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőben bármilyen tevékenységet végeznek, valamint a köztemetőt látogatókra.


A köztemető üzemeltetése


2.§ A köztemető üzemeltetését, fenntartását az Önkormányzat látja el, a feladat ellátáshoz szükséges

személyi,  tárgyi  feltételeket  és pénzügyi  fedezetet  az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


3.§ E rendeletben meghatározott üzemeltetői hatásköröket a polgármester gyakorolja.


4.§ A ravatalozó, a technikai berendezések esetleges karbantartását, felügyeletét, továbbá a köztemetővel kapcsolatos lakossági tájékoztatási feladatok ellátását az üzemeltető a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja.


5.§ A temetkezési szolgáltatások teljes körű ellátása, így többek között a sírhelyásás, az elhunyt temetőbe történő kiszállítása, az eltemetés az eltemettető által e feladatok ellátásával megbízott, e tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozó feladatkörébe tartozik.II. fejezet


A köztemető használatának és igénybevételének szabályai


6.§(1) A köztemető látogatása időben nem korlátozott, a temetőlátogatás csak saját felelősségre történhet.  

(2) A köztemető  területén  14  éven  aluli  gyermek, cselekvőképtelen személy csak cselekvőképes nagykorú személy kíséretében tartózkodhat.


7.§ (1) A köztemető területére gépjárművel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - behajtani tilos.

(2) A köztemető területére a közlekedésre kijelölt út használatával behajthat:

a) halottszállító jármű, 

b)engedélyezett munkálatokat végző – legfeljebb 5 tonna össztömegű – járműve

c) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező járműve;

d) 70 éven felüli személyt szállító személygépjármű;

e) fenntartó megbízásából eljáró vagy engedélyével rendelkező jármű.

(3) A temetőbe állatot - vakvezető kutya illetve kegyeleti célokat szolgáló fogatba befogott ló kivételével - bevinni tilos.


8.§(1)    Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(2) A temetési helyek gondozása során úgy kell eljárni, hogy:

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit,

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza,

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza,

d) a tevékenység a búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.


9.§ (1) A síremlék felállítását, felújítását, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges  építőanyag  gépjárművel  történő  helyszínre  szállítását  az  üzemeltetőnek be kell jelenteni. 

(2) A  megbontott  síremléket, sírkeretet  6 héten  belül  eredeti  állapotába  vissza  kell állítani. 

(3) A megbontott  síremlék  egyes  darabjainak  elszállításáról a munka megrendelője haladéktalanul köteles gondoskodni. Kivételesen méltánylást érdemlő esetben a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával a visszahelyezésre kerülő elemek, illetve az építéshez szükséges anyagok átmenetileg a temetőben tárolhatók. A tárolás helyét a temető üzemeltetője jelöli ki.

(4) Bármely építési munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók, látogatók kegyeleti  érzéseit,  ne  akadályozza  az  elhunyt  elbúcsúztatását, ezért amennyiben  a munka temetési  szertartást  zavarna,  az  üzemeltető az  építésre más időpontot határozhat meg.

(4) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, károkozással nem járhat, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot helyreállításra kerüljön.

(5) A munka végzése alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(6) Az  építéskor,  felújításkor  keletkezett  hulladékot  az  építtető  menet  közben folyamatosan,  a  munkálatok befejezését  követően  pedig  azonnal  köteles  elszállítani.

(7) Amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult a (3) és (6) bekezdésben szabályozott  kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy héten belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.


10.§ (1) A  köztemető  területén  tilos  a  tűzrakás,  avart,  elszáradt  koszorú- és virágmaradványokat elégetni a temetőben tilos.

(2) A köztemetőben gyertyát, mécsest nyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető.

(3) Az égetési tilalom alól kivételes esetben a temető üzemeltetője felmentést adhat.


11.§ (1) A köztemető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor,  dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

(2) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával történhet.

(3) Az  engedély  nélküli,  valamint  a  temető  rendjét,  a  kegyelet,  emlékezést  sértő  tárgyak eltávolítására az üzemeltető jogosult.


12.§ (1) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

(2) Fát, cserjét a  köztemető területén  magánszemély  nem  ültethet.  Ez  alól  kivételt  képez  a  sírra  ültetett olyan  cserje, örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem nyúlik túl a sírhelyen.

(3) A (2) bekezdésben a magasságot elérő, nem gondozott növényeket, illetve az engedély nélkül a temető területére ültetett növényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja, és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben  megtéríttetheti.


13.§ A köztemetőben keletkezett hulladék elhelyezésére az üzemeltető által e célra kijelölt hely szolgál. A sírgondozás során keletkezett  szerves  hulladékot,  elszáradt  koszorút,  virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése a gyűjtőedényben tilos.A temetési hely gazdálkodás szabályai


14.§ (1) A  temető  ún.  régi  része  4  parcellára,  az  új  része   7 parcellára  oszlik,  melyek római  számmal  számozottak.  A sorok  jelölése  az  abc betűivel  és  rendjében,  a  temetési  helyek jelölése arab számmal történik. A parcellák között legalább 1 méteres utat kell hagyni.

(2) Az urnafalak jelölése az ABC nagy betűivel, az urnafülkék jelölése arab számmal történik.

(3) Az urnasírhelyek elhelyezésére a VI. parcella szolgál.

(4) Az elhagyott és 20.§ (2) bekezdés szerint megszüntetett sírokról származó fejfák elhelyezésére a IX. parcella szolgál.

(4) A hamvak szétszórására és bemosására a X. parcella, a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozott magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére a XI. parcella szolgál. 


15.§ (1) A sírhelyek egymástól való távolsága a temető régi részében a kialakult rend szerint alakul, az új részben 60 cm, az urnasírhelyeket tartalmazó VI. parcellában 80 cm.

(2) A sorok egymástól való távolsága a temető régi részében a kialakult rend szerint alakul, az új részben 100 cm.


16.§ (1) A sírhelyek méretezése:

a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm,

b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 200 cm.

c) urnasírhely hossza 130 cm, szélessége 80 cm, mélysége 100 cm.

(2) Az urnák tárolása szilárd alappal légmentesen lezárt, az „A” jelű urnafalban 26 X 26 cm-es belméretű, a  „B-D” jelű urnafalakban 30 X 30 cm-es belméretű urnafülkében történhet.

(3)  A sírgödör mélysége rátemetés esetén legalább 160 cm.


17.§ (1) Temetkezni - a 18.§-ban meghatározott kivétellel - az üzemeltető által meghatározott parcellázási terv (térkép) és a kijelölt temetkezési rend szerint lehet.

(2) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(3) A betelt parcellákat az utolsó temetés után le kell zárni.


18.§(1) A hamvak temetőn kívüli elhelyezése az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urna átvételének egyidejű igazolása mellett történhet.

(2) A hamvakat tartalmazó urna kiadásához szükséges köztemetői igazolás iránti kérelemhez az eltemetésre kötelezett személy 2. melléklet szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát kell csatolni.

(3) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásról gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott sorrendben az elhalthoz közelebb álló hozzátartozótól kell a hozzájárulást beszerezni.

(4) Az urna átadását a nyilvántartásban fel kell jegyezni.


19.§ (1) A temetkezési helyet megváltó jogosult rendelkezni a temetkezési hely felett, meghatározhatja a sírhelybe helyezhető személyek körét, síremléket, sírhelyet állíthat. Köteles a sírhelyet rendszeresen gondozni, a síremlék, sírjel biztonságos állagának megőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni.

(2)A három éven át gondozatlanul hagyott sírhalmokat – a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén – a fejfa (feliratos  rész)  meghagyása  és erre kijelölt parcellába történő áthelyezése mellett  a köztemető üzemeltetője megszüntetheti.

(3) A temetkezési hely vagy a sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén az temető üzemeltetője határidő tűzésével felszólítja a munkálatok elvégzésére a sírhellyel rendelkezni jogosultat. Amennyiben a sírhellyel rendelkezni jogosult ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltető a veszély elhárításához szükséges munkálatokat a kötelezett terhére elvégeztetheti, elrendelheti a sírjel eltávolítását, illetve a sírhelyre történő további temetkezést megtilthatja. A temetkezési hely vagy sírjel nem megfelelő műszaki állapota miatt másnak okozott károkért a sírhellyel rendelkezni jogosult felel az általános kártérítési szabályok szerint.


A temetési hely megváltási (újraváltási) díja


20.§ (1) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (a használat időtartama) 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

(3) Rátemetés esetén a meghosszabbítás az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra történik.

(4) Ha a megváltási idő leteltét követően a sírhelyet 1 éven belül nem váltják meg újra, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. A síremlékkel annak létesítője (örököse) jogosult rendelkezni, az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés alapján. A síremlék bontásával és elszállításával kapcsolatos költségeket annak létesítője (örököse) a temető üzemeltetőjének köteles megtéríteni.


21.§(1) A köztemető  fenntartási  feladatok  ellátásának  biztosítására  az  eltemettetőnek temetési  hely  megváltási díjat kell  fizetni a temető üzemeltetője részére. A temetési hely megváltási díjakat a  3. melléklet tartalmazza.

(2) Rátemetés esetén az adott temetési helyre meghatározott 3. melléklet szerinti díj és a rátemetésig eltelt időre eső megváltási díj különbözetét kell megfizetni.

(3) A megváltási díj fizetése alól az üzemeltető kivételes esetben, kérelem alapján mentességet biztosíthat, vagy a díjat csökkentett összegben állapíthatja meg, amennyiben a kérelmező eltemettető a jövedelemét a rendszeres kiadásait igazoló dokumentumokkal alátámasztva nyilatkozik, hogy a megváltási díj megfizetése a saját és tartásra kötelezett hozzátartozói megélhetését súlyosan veszélyezteti.


22.§ A temetési hely megváltási díjat Nagyszentjános Község Önkormányzata házi pénztárába kell befizetni.


23.§ A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. Az üzemeltető – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy exhumált temetkezési helyet visszaveszi a visszaváltáskor érvényes áron. A használati időre eső összeg levonásra kerül.Temetői nyilvántartás


24.§ (1) A temetési helyekről az üzemeltető a jogszabály szerinti nyilvántartást köteles vezetni választása szerint papír alapon vagy elektronikus úton.

(2) A nyilvántartásba minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni:

  1. folyószám,
  2. a temetés (urnaelhelyezés) napja,
  3. az elhalt családi és utóneve, születési családi és utóneve,
  4. születési ideje, anyja neve.
  5. legutolsó lakóhelyének címe,
  6. az elhalálozás időpontja,
  7.  a parcella, sírhelysor, temetési hely száma
  8. az eltemettető illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme
  9. síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(3) A nyilvántartáshoz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.

(4) A nyilvántartás részét képezi a temetőtérkép, amely a temetési helyek elrendezését tartalmazza grafikus formában.


A létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja


25.§A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatást végzők az üzemeltető részére  a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő közműhasználatért, eszközhasználatért, üzemben tartási költségért, a  ravatalozó használatáért és takarításáért illetve a hulladék elhelyezésért a 4. melléklet szerinti díjakat kötelesek fizetni.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


26.§ (1) A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2008.(XII.14.) számú rendelet.Nagyszentjános, 2015. december 16.Friderics Cecília                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

   polgármester                                                                               jegyző

Záradék:


A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetve 2015. december 29-én.


Törökné dr. Csölle Katalin

               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
188.7 KB
2.melléklet
209.64 KB
3.melléklet
176.32 KB
4.melléklet
180.6 KB