Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 362.829 ezer forintban állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„3.§ (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                         72.083 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                                                        91.172 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,- e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                                                             16.954 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                                                                - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                                                                     - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                                                                - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                                                          74.218 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                                                              - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                                    39.936 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                                                                       7.437 e Ft


e) felhalmozási bevétel                                                                                                                                           - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                                 - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                                                         150.809 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                                                                                  - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                                                       - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                                                                       32.933 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                          117.877 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                                                                           - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                                                                 - e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                                  362.829 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                                    - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                                         - e Ft


(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                                288.611 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                                            74.218 e Ft”


3. §


A Rendelet 4. § (1) - (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„4.§ (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                            230.541 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                          73.672 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                                    19.162 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                               57.212 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                               5.900 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                         74.595 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                                                          53.995 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                                    48.166 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                                                          4.715 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                               1.114 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                                                                          75.936 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                                                                                  - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                                                                                   3.853 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                                          - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                                                     72.083 e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                                  359.629 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                             3.200 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                                                                         - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Településrendezési terv felülvizsgálat                                                                                                         1.000 e Ft,

ab) Napelemes energiatermelő rendszer kiépítése                                                                                          37.564 e Ft,

ac) Urnafal építése                                                                                                                                        2.130 e Ft

ad)Telek vásárlás ,/Közösségi Ház                                                                                                                  4.900 e Ft

ae) Közösségi Ház településrendezési terv                                                                                                         385 e Ft

      módosítási terve

af) Közösségi Ház  építési engedélyezési

 tervdokumentáció                                                                                                                                          2.603 e Ft

ag) Orvosi szoftver                                                                                                                                             203 e Ft

ah)Telefon                                                                                                                                                          20 e Ft

aj)Csecsemőmérleg, személymérleg 1-1 db                                                                                                          24 e Ft


b) felújítási kiadások felújításonként -

ba) Óvodai épület statikai megerősítés                                                                                                             2.413 e Ft

bb) Fűtési rendszer felújítása óvoda                                                                                                                 3.302 e Ft


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                                                 4.479 e Ft

b) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás /Bursa/                                                               180 e Ft”


4. §


A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                                              32.932 e Ft

      aa) működési célú                                                                                                                                 32.932 e Ft”

           

5. §


A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                     3 fő”


6. §


A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„8.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 38.384 ezer forintban állapítja meg.”


7. §


A Rendelet 9. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„9.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                         38.384 e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                                   38.384 e Ft


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                                38.384 e Ft”


8. §


A Rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„10.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                              38.384 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                          25.295 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                                      6.744 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                                 4.030 e Ft(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                                     38.384 e Ft


9. §


A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„12.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 290.690 ezer forintban állapítja meg.”


10. §


A Rendelet 13. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„13.§ (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                                 - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                                                        91.172 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                                                                    - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                                                             16.954 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                                                                - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                                                                     - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                                                                - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                                                         74.218 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                                                             - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                                    39.936 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                                                      7.437 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                                                           - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                                 - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                                                         150.806 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                                                                                  - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                                                       - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                                                                       32.932 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                          117.874 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                                                                           - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                                                                 - e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                                  290.690 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                                    - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                                        -. e Ft


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                                216.472 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                                            74.218 e Ft”


11. §


A Rendelet 14. § (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„14.§ (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                           159.944 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                          24.248 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                                      5.957 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                               50.145 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                               4.999 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                         74.595 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                                         53.995 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                                    48.166 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                                                          4.715 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                               1.114 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                                                           75.878 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                                                                                  - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                                                                                   3.853 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                                          - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                                                     72.025 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                                   359.629 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                              3.200 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                                                                           - e Ft


12. §


A Rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„16.§ A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 33.642 ezer forintban állapítja meg.”


13. §


A Rendelet 17. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„17.§ (1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                         33.642 e Ft

(2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                                   33.642 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                                    - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                                         - e Ft


(3) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                                 33.642 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                                                      - e Ft


14. §


A Rendelet 18. § (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


„18.§ (1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                             33.642 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                          24.129 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                                      6.461 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                                 3.037 e Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                                15 e Ft

    

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                                                 - e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                                            - e Ft

     

(2) A .Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                                    33.642 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                                    - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                                                         - e Ft15. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. december 16.
Friderics Cecília                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

                              polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet 2015. december 29-én kihirdettem.


Nagyszentjános, 2015. december 29.                                             Törökné dr. Csölle Katalin

                                                                                                            jegyző