Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Magánszemély kommunális adója


1.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 7.000,- Ft.


(2)  Mentes az adó alól:

a)    a január 1-jén 65. életévét betöltött vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő állandó lakos, aki a lakás céljára szolgáló épületnek a tulajdonosa és a ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló épületet kizárólagosan egyedül vagy házastársával (élettársával) lakja.

b)   aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli.  1. Helyi iparűzési adó


2.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 forint.


(2)  Az a háziorvos vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 25 %-os adókedvezményben részesül.  1. Telekadó


3.§ (1) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.


(2) Az adó évi mértéke: 40 Ft/ m2.


(3)   Mentes a telekadó alól:

a) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyen épület, épületrész áll,

b) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyre az adóalany részére jogerős építési engedélyt adtak ki, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig,

c) a külterületi telek.  1. Záró rendelkezések


4.§(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 9/2010. (XII.26.) rendelete, Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2012. (VIII.1.) önkormányzati rendelete és Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.


Nagyszentjános, 2015. november 24.Friderics Cecília

polgármester

Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző

Záradék: A rendeletet 2015. november 25-én hirdettem ki.


Nagyszentjános, 2015. november 25.   Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző