Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdésében az „általános alpolgármester” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szövegrész lép.


2. §


A Rendelet 6. § (5) bekezdésében az „általános alpolgármesteri” szövegrész helyébe az „alpolgármesteri” szövegrész lép.


3. §


A Rendelet 9.§ (3)–(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az egyes napirendi pontok előterjesztőit, a jegyzőt, aljegyzőt és mindazokat, akiknek meghívását az adott napirendi pontra vonatkozólag jogszabály kötelezővé teszi, valamint a tevékenységüket érintő napirend tárgyalására a (4) bekezdésben meghatározott civil szervezetek, önszerveződő közösségek vezetőit.


(4) Tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg

 1. Nefelejcs Nyugdíjasklubot,

Elnöke: Szőke Katalin (Nagyszentjános, Árpád u. 32.)

 1. Közösen érted Nagyszentjános Egyesületet,

    Elnöke: Hegedűs József (Nagyszentjános, Erdősor 42.)

 1. Nagyszentjánosi Sport Clubot

    Elnöke: Bedi Róbert (9011 Győr, Sugár út 118.)

 1. Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesületet,

    Elnöke: Boros László (Nagyszentjános, Erdősor 22.)

 1. Római Katolikus Egyházközség Helyi Szervezetét,

    Elnöke: Bokkon Alajos (Nagyszentjános, Radnóti Miklós u. 58.)

 1. Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetét,

   Elnöke: Simon Zsoltné (Nagyszentjános, Erdősor 19.)

 1. Felnőttek a Gyermekekért Iskolai Alapítványt,

    Elnöke: Krániczné Udvardi Adél (Nagyszentjános, Sport u. 13.)

 1. Tarka Lepke Gyermek Alapítványt,

    Elnöke: Tóthné Hujber Ingrid (Nagyszentjános, Attila u. 18.)”


4.§


A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A munkaterv tervezetét általában a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, de legkésőbb a tárgyév első testületi ülésének időpontjáig a polgármester terjeszti elő.”


5.§


A Rendelet 14.§ (1) bekezdésében az „általános alpolgármester” szövegrész helyébe az „alpolgármester” lép.


6.§


A Rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 17.§ (1) Az előterjesztés két fő részből áll:

a) bevezető részből, azaz tárgy és helyzetelemzésből és a döntési javaslat(ok) indokolásából

b) döntési - rendelet-tervezet vagy határozati – javaslatból.


(2) Az előterjesztés bevezető része tartalmazza:

a) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntésekre,

b) a tárgykört érintő jogszabályokat,

c) az előkészítésben részt vevő bizottság, szakértő, közigazgatási szerv véleményét,

d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és indokolják a döntést,

e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint a várható következmények ismertetését,

f) a döntésnek az önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatását.


(3) Az előterjesztés határozati javaslatát úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a döntés tárgya, a végrehajtandó feladat, a döntéssel érintett szerv, vagy személy, a végrehajtás határideje, a végrehajtásért felelős személy neve.


(4) A rendelet tervezetét a jogszabályszerkesztésről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek és az Önkormányzat hatályos rendeletei rendelkezéseinek figyelembevételével kell előkészíteni.”

   

7. §


A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A határozatok jegyzőkönyvi kivonatos másolatát az érintetteknek a határozatban foglalt határidőn belül, de legkésőbb a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásáért felelős személyeknek és szerveknek, valamint a határozatról értesülőknek, kivéve, ha a döntésben érintett jelen van a határozat elfogadásakor, és a döntés írásbeli közlését nem kéri.”


8.§


 1. A Rendelet 32. § (3) bekezdésében az „önkormányzati faliújságon” szövegrész helyébe az „önkormányzat hirdetőtábláján” szövegrész lép.  
 2. A Rendelet 33.§ (3) bekezdésében az „általános alpolgármester” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szövegrész lép.9. §


A Rendelet 37. §-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 


„(7) A polgármester tisztségének megszűnése esetén új polgármester és alpolgármester hiányában a munkakörét írásba foglaltan a korelnöknek adja át.” 


10.§


A Rendelet 39. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 


39. §


(1) A Képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.


(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Helyettesítő jogkörében az alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak.


(3) Az alpolgármester alpolgármesteri feladataikat társadalmi megbízatásban látja el.


(4) A polgármester tartós távollétének minősül a 30 napot meghaladó folyamatos távollét. Ebben az esetben az alpolgármester a polgármester külön megbízása nélkül is jogosult eljárni.


(5) Az alpolgármester a Képviselő-testület nevében aláírja a polgármester munkaügyi iratait.”ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11.§


 1. E rendelet 2015. november 15-én lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a Rendelet 30.§ (4) bekezdése, 34.§ (6) bekezdése, 51. § (4) –(5) bekezdése és 4. számú melléklete. 


Nagyszentjános, 2015. november 10.


Friderics Cecília

polgármester

Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző


Záradék: A rendeletet 2015. november 11-én hirdettem ki.


Nagyszentjános, 2015. november 11.   Törökné dr. Csölle Katalin

jegyző