Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagyszentjános településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő személyekre.


Jogosultak köre


2. § (1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosít házhoz szállítással annak a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakóingatlanban élő személynek,

  1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.
  2. akinek a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő intézmény családgondozója, házi segítségnyújtást biztosító gondozója kihűlés, fagyhalál, életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása végett a krízishelyzetre tekintettel javasolja.

(2) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

b)a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

ba) aktív korúak ellátására,

bb) időskorúak járadékára,

bc) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult személy.

c) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

d) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

e) a gyermekét egyedül nevelő szülő;

f) a közmunka programban résztvevő személy.


Támogatás megállapítása


3.§ (1) A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalnál e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány alkalmazásával. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(2) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


4. § (1) Támogatásként ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

(2) Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető. E feltétel tudomásul vételéről a támogatott személy a támogatott tüzelő átvételekor köteles nyilatkozni a 2. melléklet szerint. Amennyiben a jogosult az természetbeni támogatásként biztosított tűzifát értékesíti vagy nem a kérelemben megjelölt háztartás fűtésére hasznosítja, köteles 14.000 Ft+ÁFA/m3 valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.


Záró rendelkezések


5. § A rendelet 2015. november 5. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól szóló 15/2014 (X.10.) önkormányzati rendelet.


Nagyszentjános, 2015. október 21.Friderics Cecília                                                            Törökné dr. Csölle Katalin

                               polgármester                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
241.57 KB
2. melléklet
174.46 KB