Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 1/2010.(II.25.) rendelet módosítása

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete
Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 1/2010.(II.25.) rendelet módosítása

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1), 31. §. (2), 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 1/2010.(II. 25.) rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) az alábbiak szerint módosítja:  1. §

           

A HÉSZ szabályozási tervlapja e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő Ö-SZT 2015-1 számú tervlap szerint módosul.                                                                                                                                      


  1. §


A HÉSZ 17. §-ában a Vt-2 jelű építési övezet szabályozása az alábbiak szerint módosul:


Vt -2


SZ

30

/50


1,0JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET4,5

20

50

/1000


  

Megengedett használat

Lakóépület

Igazgatási épület

Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület

Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház

A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények:

Polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű elhelyezési igény 50 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50%

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 20 m

Mélység: min 50m

Terület: min. 1000 m²

A beépítési mód

Szabadon álló, lapostetős és magastetős

Előkert mélysége. min.: 5m

Oldal és hátsókert mélysége: min. 8m

Kivéve ahol azt az SZT építési hellyel vagy kötelező építési vonallal másként jelöli.

Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség

1,0

megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület esetén)

Maximum 4,0 m


3. §


(1) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni, amennyiben az - az ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. július 1.  Friderics Cecília                           Eszterbauer Erzsébet

   polgármester                                     jegyző                                         

                                                                                                                                                                             


Záradék:

A Rendeletet 2015. július 1. napján 20 órakor kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. július 1.


        

                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                           jegyző