Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a telekadóról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 6. §-ban foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a telekadóról a következő rendeletet alkotja:
Az adó alapja


1.§


(1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.  Az adó mértéke


2. §


(1) Az adó évi mértéke: 40 Ft/ m2.
Adómentesség


3. §


(1) Mentes a telekadó alól:

a) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyen épület, épületrész áll,

b) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyre az adóalany részére jogerős építési engedélyt adtak ki, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig,

c) a külterületi telek.    Eljárási szabályok


4. §


Az adóalany bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tesz eleget.


5. §


A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Záró rendelkezések


9. §


(1) A Rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba, a Rendelet hatályba lépésével együtt a Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló többször módosított 8/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.   .


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. május 28.               Friderics Cecília                                                     Eszterbauer Erzsébet

                             polgármester                                                                    jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2015. június 1. napján kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. június.1.


                                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                                             jegyző