Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 1/2010.(II. 25.) rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 1/2010.(II. 25.) rendelet módosításáról

Nagyszentjános község képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Hatályát veszti a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 1/2010.(II. 25.) rendelet

a)3.§ (1) bekezdésében az „illetve a 9/1991. (VIII.12.) mód. 2/2000. (II. 25.) állattartó rendelet határozzák meg” szövegrész,

b) 4.§-a,

c)a 8.§ (4) bekezdés második mondata,

d)14.§ (1)-(9) és (11) bekezdése.


2. §


 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                Friderics Cecília s.k.                                                   Törökné dr. Csölle Katalin s.k.

                                      polgármester                                                                         jegyző