Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Nagyszentjános község közigazgatási területén arra a környezethasználóra terjed ki, aki a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint talajterhelési díj megfizetésére kötelezett (a továbbiakban: kibocsátó).    A talajterhelési díj


2. §


Az talajterhelési díj mértékének megállapításában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §-át és a 27. § (1) bekezdését kell alkalmazni.  Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


3. §


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig Nagyszentjános Község Önkormányzatának a Talajterhelési díj elkülönített beszedési számlája javára, a 63200126 – 11068219 bankszámlaszámra az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.     


(2) Nagyszentjánosi Község Önkormányzat Adóhatósága részére a települési szennyvízcsatornamű és a vízszolgáltató üzemeltetője a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a rendelkezésre bocsátja a tárgyévet követő év február 28. napjáig:

a) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, és

b)  a csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak negyedévenként díjelőleget kell fizetnie a tárgynegyedév utolsó napjáig.   


(4) Az előleg alapja az előző év tényleges kibocsátásai alapján megfizetett teljes díj negyedének összege.

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése


4. §


(1) A díjfizetési kötelezettség keletkezése:

új szennyvízhálózat kiépítése esetén annak műszaki  átadás-átvételétől számított 90 nap.


(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatornára való rácsatlakozást követő hónap első napjától.  Záró rendelkezések


5. §


(1) E Rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a 2014. évre vonatkozó bevallások tekintetében alkalmazandók.


(2) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


(3) A Rendelet kihirdetésérő a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. március 30.   Friderics Cecília                                          Eszterbauer Erzsébet

                            polgármester                                                       jegyző

  Záradék:

A Rendeletet 2015. április 3-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. április 3.


                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                             jegyző