Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. §


A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire terjed ki.


2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 385.787 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                         72.633 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                                                       104.404 e Ft

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,- e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                                                             18.126 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                                                                - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                                                                     - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                                                                - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                                                         86.278 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                                                             - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                                  56.838 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                                                                   10.097 e Ft


e) felhalmozási bevétel                                                                                                                                        - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                              - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                                                      141.815 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                                                                              - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                                                   - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                                                                   73.640 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                      119.592 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                                                                       - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                                                             - e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                               385.787 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                                 - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                                      - e Ft


(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                             299.509 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                                           86.278 e Ft


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                   262.130 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                 77.143 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                            20.472 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                       66.454 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                       6.590 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                 91.471 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                                                  47.341 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                           40.812 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                                                  4.715 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                       1.814 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                                                                  76.317 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                                                                          - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                                                                                15 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                                  - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                                             76.302 e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                          382.421 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                     3.366 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                                                                 - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Településrendezési terv felülvizsgálat                                                                                               1.000 e Ft,

ab) Napelemes energiatermelő rendszer kiépítése                                                                                37.564 e Ft,

ac) Urnafal építése                                                                                                                              2.130 e Ft

ad)Telek vásárlás ,/Közösségi Ház                                                                                                       4.900 e Ft

ae) Közösségi Ház településrendezési terv                                                                                              385 e Ft

      módosítási terve

af) Közösségi Ház  építési engedélyezési

 tervdokumentáció                                                                                                                              2.603 e Ft

ag) Orvosi szoftver                                                                                                                                203 e Ft

ah)Telefon                                                                                                                                              20 e Ft

aj)Csecsemőmérleg, személymérleg 1-1 db                                                                                              24 e Ft


b) felújítási kiadások felújításonként -

ba) Óvodai épület statikai megerősítés                                                                                                2.413 e Ft

bb) Fűtési rendszer felújítása óvoda                                                                                                    3.302 e Ft


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                                    4.479 e Ft

b) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás /Bursa/                                                   180 e Ft


5. §


(1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                                                        13.645 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint                                                                                                    13.645 e Ft hiány.


(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                      73.640 e Ft,

      aa) működési célú                                                                                                         73.640 e Ft


6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám              21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                      19 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                     3 fő.


7. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13.657 e Ft, a céltartalék - e Ft.


3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


8. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 38.758 ezer forintban állapítja meg.


9. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   38.706 e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            38.706 e Ft,


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           38.706 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                - e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


10. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             38.758 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         25.617 e Ft      

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                      6.795 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                 6.346 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                  - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  - e Ft

      ba) beruházások,                                                                                             - e Ft

      bb) felújítások                                                                                                  - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                       - e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                     38.758 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                     - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                          - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


12. §


(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                         6 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      - fő.


4. Az Önkormányzat saját költségvetése


13. §


Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 239.954 ezer forintban állapítja meg.


13. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                      - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                                             104.404 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                                                         - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                                                 18.126 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                                                    - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                                                         - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                                                    - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                                             86.278 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                                                  - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                        56.838 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                                         10.097 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                                              - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                    - e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                                            141.761 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                                                                    - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                                         - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                                                         73.640 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                            119.592 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                                                             - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                                                   - e Ft


(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                   313.100 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                     - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                          - e Ft.


(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                 226.822 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                               86.278 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


14. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                  189.457 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                 27.202 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                             7.209 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                      56.985 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                      6.590 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                91.471 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                               47.341 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                          40.812 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                                                 4.715 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                      1.814 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                                                  76.302 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                                                                         - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                                                                                 - e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                                 - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                                            76.302 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                         309.734 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                    3.366 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                                                                - e Ft


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


15. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                        4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      4 fő.


5. Az önkormányzat Tarka Lepke Óvoda költségvetési szervének költségvetése


16. §


A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 33.930 ezer forintban állapítja meg.


17. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   33.927 e Ft


(2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             33.927 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                   - e Ft.


(3) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           33.927 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                               3 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


18. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                     33.930 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                                                                  24.324 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                               6.468 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                                                          3.123 e Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                        15 e Ft

    

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                                          - e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                                     - e Ft

     

(2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                             33.927 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                             - e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                                                 - e Ft


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


20. §


(1) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. §


(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése tekintet nélkül az értékhatárra a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


22. §


Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát – értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.


A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt. 


A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. 


23. §


Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.   



Az átmeneti gazdálkodás szabályai 


24 §


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.



Vegyes rendelkezések


25. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt.    


(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.       



8. Záró rendelkezések


26. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nagyszentjános, 2015. február 10.




Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                                          polgármester                                                          jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
306.16 KB
2 melléklet
229.08 KB
3 melléklet
206.83 KB