Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és elismerő címekről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és elismerő címekről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdése i) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I.Fejezet


AZ ELISMERÉSEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI


1.§


(1) Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a község érdekeinek előmozdításában, az értékei gyarapításában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, a következő elismeréseket alapítja:

a)  Nagyszentjánosért Emlékérem;

b)  Nagyszentjános Díszpolgára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerések erkölcsi elismerések, amely Nagyszentjános Község tiszteletét és háláját fejezik ki a kitüntetett személynek.

(3) Az elismerések odaítélése Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörében tartozik. Az adományozást részletesen indokolni kell.  

(4) A képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával az elismerést visszavonhatja, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott vagy  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.


2.§


(1)Az elismerések évente egy fő részére adományozhatóak, és ünnepélyes keretek között, elsősorban a Falunapon kell őket átadni nagy nyilvánosság előtt, polgármesteri méltatás mellett.

(2) A kitüntetett személyek nevét és az adományozás évét Nagyszentjános Község honlapján közzé kell tenni. A kitüntetettek fényképének és méltatásának elhelyezésére az önkormányzat dísztermében Dicsőségfalat kell kialakítani.

    (3) A kitüntetettet az alábbi kiváltságok illetik meg:

a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,

b) az önkormányzat által rendezett ünnepségekre hivatalos,

c) külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjává lehet jelölni,

d) a polgármester és a jegyző, valamint a hivatal köztisztviselői, az önkormányzat intézményeinek vezetői soron kívül fogadják,

e) elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekintheti.


3.§


A Képviselő-testület a díj kiadásához szükséges előirányzatot Nagyszentjános Község Önkormányzata tárgyévi költségvetésében, a díj kiadásáról történő döntéssel egyidejűleg biztosítja.


II. Fejezet


AZ EGYES ELISMERÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI


Nagyszentjánosért Emlékérem


4.§


(1) Nagyszentjánosért Emlékérem adományozható – a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként  - annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek,  aki vagy amely valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével a községben, illetve országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Nagyszentjános község jó hírnevének öregbítéséhez.

(2) A Nagyszentjánosért Emlékérem adományozására a polgármester, a jegyző, a  képviselő-testület tagjai és a Kulturális, Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága tehet írásban javaslatot minden év május 31-ig.


5.§


(1) A Nagyszentjánosért Emlékérem elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(2) Az emlékérem ezüstből készül, kerek alakú, 5 cm átmérőjű. Egyik oldalán a község címere található, a másik oldalra a kettős keresztet, alá az adományozott nevét és az adományozás évét vésik.

(3) Az emléklap tartalmazza:

a)    az adományozó megnevezését,

b)    az elismerést adományozó határozat megjelölését,

c)    az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

d)    az adományozás okát,

e)    az adományozás keltét,

f)     a polgármester aláírását,

g)    az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát,

h)    az Önkormányzat címerét.


Nagyszentjános Díszpolgára cím


6.§


(1) Nagyszentjános Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki a Község fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport-, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a község értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el.

(2) A Nagyszentjános Díszpolgára cím posztumusz adományozható. A posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(3) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a díszpolgárokat megillető kiváltságokat.


7.§


A Nagyszentjános Díszpolgára címre bárki tehet indoklással ellátott és írásban benyújtott javaslatot minden év május 31-ig, amelyhez csatolni kell egyetértésük jeléül a megválasztott képviselők legalább egynegyedének aláírását.


8.§


(1) A Nagyszentjános Díszpolgára címmel külön erre a célra készített díszoklevél és kitűző jár.

(2) A kitűzőn Nagyszentjános Község címere, babérág, az adományozás éve, és a „Nagyszentjános Díszpolgára” felirat szerepel.

(3) A Díszpolgári Oklevél tartalmazza:

a)    az adományozó megnevezését,

b)    az elismerést adományozó határozat megjelölését,

c)    az adományozott nevét,

d)    az adományozás okát,

e)    az adományozás keltét,

f)     a polgármester aláírását,

g)    az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát,

h)    az Önkormányzat címerét.


Záró rendelkezések


9. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyszentjánosi Emlékérem adományozásáról szóló 14/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Nagyszentjános, 2016. május 25.Friderics Cecília

polgármesterTörökné dr. Csölle Katalin

jegyző