Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelete a képviselői tiszteletdíjakról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelete
a képviselői tiszteletdíjakról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő  rendeletet alkotja:


1. §


(1) A rendelet hatálya Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint állandó bizottságainak tagjaira terjed ki.


(2) A képviselő, bizottsági tag e minőségében megbízatása keletkezése napjától annak megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.


2. §


(1) A képviselő tiszteletdíja személyenként havi bruttó 15.000.-Ft.


(2) A tiszteletdíj kéthavonta, a tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző bankszámlára történő utalással gondoskodik.


3. §


(1) Az önkormányzati képviselők, a tiszteletdíjról szabadon rendelkezhetnek, arról lemondhatnak.

(2) A rendelkezésről külön nyilatkozatot kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a felajánlott tiszteletdíj összegének megjelölését, a kedvezményezett egyesület, alapítvány, intézmény megnevezését, valamint azt, hogy a rendelkezés egyszeri alkalomra, vagy a visszavonásig érvényes.

(3) A képviselő nyilatkozhat arról, hogy a tiszteletdíját képviselői keretbe fizeti be, a felhasználásáról később rendelkezik.

(4) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő általa előlegezett - számlával igazolt - szükséges költségét meg kell téríteni, a költség kifizetését a polgármester engedélyezi.


4. §


(1) Amennyiben a képviselő 3 egymást követő testületi ülésen önhibájából nem vesz részt, és távolmaradásának okát a következő testületi ülésig nem igazolja, a képviselői tiszteletdíj tőle teljes mértékben megvonható.


(2) A képviselői tiszteletdíj megvonásáról a soron következő ülésen a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hoz döntést.


(3) Igazolt távollétnek minősül, ha a képviselő több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.


5. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. október 13. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 3/2008. (II. 24.) Ök. rendelet hatályát veszti.


(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. december 4.Friderics Cecília                                              Eszterbauer Erzsébet

                          polgármester                                                       jegyző
Záradék:

A rendeletet 2014. december 11-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. december 11.                                                         Eszterbauer Erzsébet

                                                                    jegyző