Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. A közszolgáltatás tartalma, területe


1. §


A közszolgáltatás kiterjed Nagyszentjános közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtő-helyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szenny-víztisztító telepen való elhelyezésére.2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely


2. §


(1) Nagyszentjános Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a Pannon-Víz Zrt / Győr, Országút u. 4. / látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a győri 0610/1 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.


(3) Szippantott szennyvizet a község közigazgatási területén földre kiengedni tilos, elhelyezése csak a fogadásra kijelölt szennyvíztisztító-telepen lehetséges.3. A közszolgáltató kötelezettségei


3. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni, és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.


(3) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ingatlantulajdonostól elszállított szennyvíz mennyiségéről, melyről az önkormányzatnak tárgyévet követő február 15-ig megküldi az adatszolgáltatást.4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


4. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben ártalmatlanításra elszállítani.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt közszolgáltatótól megrendelni és elszállíttatni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


5. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat képviselő-testülete köt szerződést.


(2) A szerződésben meg kell jelölni.

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a begyűjtési gyakoriságot,

d) a felek jogait és kötelezettségeit.


(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.5. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


6. §


A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv – közüzemi szerződésekre vonatkozó – szerződéses jogviszony jön létre.6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltételei


7. §


(1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.7. A helyi közszolgáltatás díja, legmagasabb mértéke


8. §


(1) A szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjról a szolgáltató – a végzendő tevékenység feltüntetésével – díjjegyzéket köteles készíteni. Az ez alapján alkalmazható legmagasabb díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3-e. A díjat az elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.


(3) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, számla ellenében jogosult beszedni.


(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.


(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.9. Záró rendelkezések


10. §


(1) E Rendelet 2014. december 1. napán lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a települési folyékony hulladékkezelés, mint kötelező közszolgáltatás helyi szabályait jelenleg a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2010. (XII. 26.) rendelet 12. §-a hatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. november 26.Friderics Cecília                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                polgármester                                           jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2014. november 27-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. november 27.                                                       Eszterbauer Erzsébet

                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
180.68 KB