Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:1.§.


A Képviselő-testület a Nagyszentjános község közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló személyek számára természetbeni támogatás formájában tűzifa támogatást ad. A támogatott személyek köre


2.§.


(1) Szociálisan rászorult az a személy, aki

  1. nyugdíjas, járadék ellátásban részesül,
  2. háztatásában kiskorú gyermeket nevel,
  3. háztartásában nappali tagozaton tanuló nagykorú gyermeket eltartásáról gondoskodik,  
  4. a kérelmező vagy háztartásában élő személy egészségkárosodott,
  5. a kérelmező vagy házastársa, élettársa vagy háztartásában élő nagykorú családtagja munkanélküli,     
  6. a kérelmező veszélyes élethelyzetbe került.


(2) Előnyt élvez az a személy, aki

     a) aktív korúak ellátásában, vagy

     b) időskorúak járadékában részesül, vagy

     c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

     d) adósságkezelési támogatásban részesül, vagy

     e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(3) A szociális alapon természetben nyújtandó tűzifa támogatásból azokban a háztartásokban élők részesülhetnek, akik fatüzelésű fűtési rendszerrel rendelkeznek.    A támogatás mértéke


3.§.


A támogatás mértéke 1, 1,5, illetve 2 m3 tűzifa. 


A támogatás megállapításának szabályai


4.§.


(1) A támogatás megállapítása kérelemre, szükség esetén hivatalból történik. 


(2) A kérelmet folyamatosan, legkésőbb 2014. december 15-ig lehet benyújtani a Nagyszentjános Közös Önkormányzati Hivatalban, az 1. számú mellékletben szereplő adatlapon.


(3) A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el soron következő testületi ülésén.


(4) A Képviselő-testület a tűzifa iránti igényeket az állami támogatás mértékéig tudja kielégíteni.   


(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


(6) Amennyiben a jogosult az természetbeni támogatásként biztosított tűzifát értékesíti vagy nem a kérelemben megjelölt háztartás fűtésére hasznosítja, köteles a tűzifa bruttó árának, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.Záró rendelkezések


5. §


(1) E Rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 31-ig kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. október 10. 

               Friderics Cecília                                  Eszterbauer Erzsébet

                             polgármester                                               jegyzőZáradék:

A rendeletet 2014. október 10-én kihirdetettem.

Nagyszentjános, 2014. október 10.

                                                                                             


                                                                                                Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
40.5 KB