Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete a Nagyszentjánosi Emlékérem adományozásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete
a Nagyszentjánosi Emlékérem adományozásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdésében i) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet hozza:Az emlékérem adományozása


1. §


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó elismerésben részesítése céljából, valamint ezeknek a személyeknek és cselekedetüknek megfelelő értékelése, a jelen és az utókor elé példaképként való állításuk érdekében emlékérem kitüntető elismerést alapít.A „Nagyszentjánosért Emlékérem” elismerés


2. §


(1) Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Nagyszentjánosért Emlékérem” elismerést adományoz annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével vagy egész életművével a közösségen belül, vagy országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Nagyszentjános község jó hírnevének, tekintélyének növeléséhez, és személye, cselekedete példamutató, emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.   


(2) A Nagyszentjánosért Emlékérem elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.   Az emlékérem adományozásának rendje         


3. §


(1) A Nagyszentjánosért Emlékérem adományozására bárki tehet írásban javaslatot, amelyhez csatolni kell a megválasztott képviselők legalább egynegyedének aláírását egyetértése jeléül. 


(2) Az elismerés odaítélése Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében tartozik. 


(3) Az Emlékérmet és az Emléklapot valamely jeles napon a község lakóinak nagy nyilvánossága előtt a polgármester adja át.


(4) Az adományozást határozat formájában jegyzőkönyvbe kell foglalni, és részletesen indokolni kell.     


Az emlékérem leírása


4.§.


Az emlékérem ezüstből készül, kerek alakú, 5 cm átmérőjű. Egyik oldalán a község címere található, a másik oldalra az adományozott nevét és az adományozás évét vésik.

      


Az emléklap leírása


4.§.


(1) Az emléklap tartalmazza:

  1. az adományozó megnevezését,
  2. az elismerést adományozó határozat számát, keltét,
  3. az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
  4. az adományozás okát,
  5. az adományozás keltét,
  6. a polgármester aláírását,
  7. az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát,
  8. az Önkormányzat címerét.Záró rendelkezések


5. §


(1) E Rendelet a kihirdetését követően azonnal hatályba lép, rendelkezéseit a kihirdetését követően azonnal alkalmazni kell. E Rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Nagyszentjános Község Önkormányzatának Nagyszentjánosért Emlékérem adományozásáról szóló 16/2003. (X. 24.) Ök. rendelte hatályát veszti.   


(2) A Rendelet kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. október 1. 

               Friderics Cecília                                  Eszterbauer Erzsébet

                               polgármester                                               jegyzőZáradék:

A rendeletet 2014. október 1-én 19 órakor kihirdetettem.

Nagyszentjános, 2014. október 1.

                                                                                             


                                                                                                Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                            jegyző