Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. §


A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 299.894 ezer forintban állapítja meg.”2. §


(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                        82.064 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                 23.636 e Ft,

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                 4.877 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                              15.200 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              2.228 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                          - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                       - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                         - e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                           1.331 e Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                           36.900 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                          11.551 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) felhalmozási célú támogatások                                                          2.826 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                            142.907 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                     - e Ft

    gb) kölcsön                                                                            - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                       23.895 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                           119.022 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                              - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                   - e Ft”


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 299.894 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:- e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.”


(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 297.068 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2.826 e Ft.”3. §


(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                            207.316 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       82.637 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                 21.157 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             71.460 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            7.165 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    24.897 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        10.514 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 8.439 e Ft

      bb) felújítások                                                                               - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        2.075 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                        82.064 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                       - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                              - e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                            - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                   82.064 e Ft”


(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           297.894 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     2.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                  - e Ft.”


 (3) A Rendelet 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 327 e Ft

b) Ápolási díj 825 e Ft

c) Átmeneti segély 1.577 e Ft

d) Temetési segély 240 e Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 350 e Ft

f)  Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 503 e Ft

g) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 726 e Ft

h) Lakásfenntartási támogatás 2.032 e Ft

i) Egyéb nem intézményi ellátások 585 e Ft.”4. §


(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                 7.688 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint            7.688 e Ft hiány.”


(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                    23.895 e Ft,

      aa) működési célú       23.895 e Ft”

           


5. §


(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.312 e Ft, a céltartalék - e Ft.”6. §


A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 46.820 ezer forintban állapítja meg.”7. §


(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  44.579 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) intézményi működési bevétel                                                                     1.542 e Ft”

c) előző évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány                                  699 e Ft”


(2) A Rendelet 10 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 46.820 e Ft.”


(3) A Rendelet 10 § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 46.820 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.”8. §


(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                            45.060 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       26.082 e Ft      

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                 6.368 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             9.267 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          3.343 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       1.760 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 1.760 e Ft

      bb) felújítások                                                                       - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        - e Ft”


(2) A Rendelet 11 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 46.820 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai - e Ft.”9. §


(1) A Rendelet 12 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám             8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                     7 fő.”


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      - fő.10. §


A Rendelet 13 §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 215.560 ezer forintban állapítja meg."11. §


(1) A Rendelet 14 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           22.305 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                         4.877 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      15.200 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                      2.228 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                 - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                               - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                 - e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                           - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    36.900 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  11.311 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     2.826 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                   142.218 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                 - e Ft

    gb) kölcsön                                                                                        - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                23.196 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                    119.022 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                          - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                               - e Ft”


(2) A Rendelet 14 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 215.560 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -. e Ft.”


(3) A Rendelet 14 § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 212.734 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2.826 e Ft.”12. §


(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                           125.060 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       30.564 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   7.581 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             58.196 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            3.822 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    24.897 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       8.436 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   6.361 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        2.075 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         82.064 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                  - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                         - e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                       - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                   82.064 e Ft”


(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           213.560 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     2.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                  - e Ft.”13. §


A Rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 37.514 ezer forintban állapítja meg.”14. §


(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  37.485 e Ft

b) intézményi működési bevétel                                                                          29 e Ft”


(2) A Rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 37.514 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.”


(3) A Rendelet 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: .37.514 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.”15. §


(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                           37.196 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       25.991 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   7.208 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               3.997 e Ft

    

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           318 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       318 e Ft”

     

(2) A Rendelet 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 37.514 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.”
16. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. október 10.
Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                        polgármester                                                          jegyzőZáradék:

A rendeletet 2014. október 10-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. október 10.

                                                                             


                                                                           Eszterbauer Erzsébet

                                                                                        jegyző