Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 13 § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143 § (4) bekezdés i) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az Önkormányzat vagyona


1. §


(1)  Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyonelemek közül korlátozottan forgalomképesek:

 1. a középületek: a művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási, sport és egyéb intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok, 
 2. a közművek,
 3. a közüzemek használatába adott vagyon,
 4. a védett természeti területek és természeti értékek
 5. a külterületi erdők,
 6. a hatályos településrendezési tervek végrehajtásának biztosításában érintett ingatlanok,
 7. minden más vagyon, amelyet törvény vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít.


(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont elidegeníteni, használati jogát átruházni, gazdasági társaságba, vagy alapítványba bevinni vagy egyéb módon hasznosítani, illetve megterhelni amennyiben e rendelet eltérő szabályokat nem határoz meg - csak a Képviselő-testület által meghatározott feltételek mellett, kizárólag a Képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szavazati aránnyal hozott határozatával lehet.


(3) Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemeket az 1. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti

 1. a temetőt,
 2. a belvízelvezető árokrendszerrel érintett ingatlanokat. 

2. Vagyonkezelői jog megszerzésének,

gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai


3. §


(1) Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109. § (1) bekezdése alapján vagyonkezelői jogot létesíthet.


(2) A vagyonkezelői jog átadásának ingyenességéről vagy ellenértékéről, valamint – határozott vagy határozatlan – időtartamáról különösen

 1. a vagyonkezelésbe adott vagyon jellege,
 2. a vagyonkezelésbe adott vagyonnal ellátandó közfeladat jellege, és
 3. a vagyontárgyra vonatkozó, előzetesen beszerzett független értékbecslés adatai

alapján a Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szavazati aránnyal hozott határozattal dönt.


(3) A vagyonkezelő és az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (8) bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolja.


(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyakra vonatkozó, tulajdonost megillető jogok és tulajdonost terhelő kötelezettségek körében – a törvényben, kormányrendeletben és miniszteri rendeletben meghatározott, valamint a vagyonkezelési szerződésben foglalt feltételek mellett – köteles különösen:

 1. a vagyonnak a mindenkori jogszabályoknak biztonsággal megfelelő állapotban, és jó karban tartására saját költségén,
 2. a vagyon működtetésére vonatkozó felelősségbiztosítási és a vagyonbiztosítási szerződések megkötése, vagyonvédelmi intézkedések megtétele, ezzel kapcsolatos költségek viselésére,
 3. a vagyonnal ellátott közfeladat gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, előírások folyamatos betartására, hatósági kötelezések végrehajtására,
 4. a vagyonban vagy a vagyon működtetése során harmadik személynek okozott, a vagyonkezelőnek felróható kár megtérítésére.


(5) Az Önkormányzat gyakorolja a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyonkezelőnek át nem adott jogokat és kötelezettségeket, így különösen a vagyonnal való rendelkezés jogát.


4. §


(1) Ingyenes vagyonátadásra csak akkor kerülhet sor, ha az átadásra kerülő vagyonelem közfeladat ellátását szolgálja, meghatározott célra engedi át, és az átadás másik önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint saját tulajdonú gazdasági szervezet számára történik.


(2) A vagyonkezelői jog visszterhes átadása vagy piaci áron vagy legalább az átadott vagyon értékének 0,01 %-a nagyságú összeg megfizetése esetén lehetséges, a vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület minden esetben egyedileg határozza meg. 


(3) A Képviselő-testület vagyonkezelői jogot csak korlátozottan forgalomképes vagyonra létesíthet.   
5. §


(1) Az Önkormányzat a vagyonkezelőt az Ötv. 109. § (8) bekezdésben foglaltak szerint ellenőrizheti. Az Önkormányzat az ellenőrzés során – a tevékenység, illetve a szolgáltatás indokolatlan zavarása nélkül – a vagyonkezelő helyiségeibe beléphet, a vagyonkezeléssel összefüggő iratokba, dokumentumokba, belső szabályzatokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.


(2) Az Önkormányzat a vagyonkezelés ellenőrzését az alábbi rendben végzi:

a) rendszeres - műszaki, számviteli és pénzügyi szempontból történő – ellenőrzést végez, elsősorban a vagyonkezelőnek a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak állapot- és értékváltozásáról szóló évenkénti jelentése alapján, és

b) szükség szerint eseti és célellenőrzést folytat, amelyet a vagyonkezelő előzetes írásbeli értesítését követően az önkormányzat által kijelölt személyek vagy szervezetek végeznek.


3. Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és vagyoni értékű jogok elidegenítésének és hasznosításának pályázati rendje


6. §


(1) 5 millió forint értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni az Nvtv.-ben meghatározott feltételek szerint lehet.


(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. az ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma
 2. a meghirdetés módja
 3. fizetési feltételek meghatározása
 4. pályázati biztosíték mértéke
 5. az ingatlan megtekintésének időpontja és
 6. az eredményhirdetés helye.


(3) Az eredmény kihirdetésére a pályázati kiírás szerinti időpontban kerül sor.


(4) A pályázaton mindenki részt vehet, aki a pályázati biztosítékot befizette és a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.


(5) A pályázati eredmény kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester szerződést köt.


(6) A pályázat feltételeit a pályázat előkészítése során kell meghatározni.4. Záró rendelkezések


7. §


(1) A Rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 12/2004. (IX. 17.) rendelet a hatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyszentjános, 2014. július 2.


Friderics Cecília                                                  Eszterbauer Erzsébet

                      polgármester                                                                 jegyzőZáradék:

A Rendeletet 2014. július 2-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. július 2.


                                                                   Eszterbauer Erzsébet

                                                                            jegyző