Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.5.) önkormányzati rendelete 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosított 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.5.) önkormányzati rendelete
2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosított 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelte

 az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításárólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:A költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

      „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését:

Bevételi főösszeg: 351.882 e Ft-ban

Kiadási főösszeg:  351.882 e Ft-ban  állapítja meg.”


(2)   A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

       „Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.”


(3)   A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

      „A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 2. 1. és a 2.2. számú mellékletek tartalmazzák”.


(4) A Rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

      „A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és 4. melléklet részletezi.”
A költségvetés részletezése


2. §


       A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

        „A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. - 8. mellékletek szerint határozza meg.”


3. §


(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

      „Az Önkormányzat a kiadások között 16.663 e Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”


Záró és vegyes rendelkezések


4. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyszentjános, 2014. április 5.Friderics Cecília                                 Eszterbasuer Erzsébet

                         polgármester                                                jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2014. április 5-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014.április 5.


                                                   Eszterbauer Erzsébet

                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
90.25 KB
2.melléklet
175.1 KB
3.melléklet
57.32 KB
4. melléklet
59.67 KB
5. melléklet
11.66 KB
6. melléklet
34.36 KB
7. melléklet
25.98 KB
8. melléklet
31.4 KB