Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjrólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Nagyszentjános község közigazgatási területén arra a környezethasználóra terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetébe (a továbbiakban: kibocsátó).    


(2) A talajterhelési díj díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.   A talajterhelési díj


2. §


Az talajterhelési díj mértékének megállapításában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §-át és a 27. § (1) bekezdését kell alkalmazni.  Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


3. §


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig Nagyszentjános Község Önkormányzatának Talajterhelési díj beszedési számlája javára, bankszámlaszám:                fizetendő. (1. számú melléklet)   


(2) Nagyszentjánosi Község Önkormányzat Adóhatósága részére a települési szennyvízcsatornamű és a vízszolgáltató üzemeltetője a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a rendelkezésre bocsátja a tárgyévet követő év február 28. napjáig:

a) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, és

b)  a csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak negyedévenként díjelőleget kell fizetnie a tárgynegyedév utolsó napjáig.   


(4) Az előleg alapja az előző év tényleges kibocsátásai alapján megfizetett teljes díj negyedének összege.A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése


4. §


(1) A díjfizetési kötelezettség keletkezése:

új szennyvízhálózat kiépítése esetén annak műszaki  átadás-átvételétől számított 90 nap.


(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatornára való rácsatlakozást követő hónap első napjától.  Záró rendelkezések


5. §


(1) E Rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a 2014. évre vonatkozó bevallások tekintetében alkalmazandók.


(2) A Rendelet kihirdetésérő a jegyző gondoskodik.


Nagyszentjános, 2014. február  12.   Friderics Cecília                                          Eszterbauer Erzsébet

                            polgármester                                                       jegyző

  Záradék:

A Rendeletet 2014. február 12-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. február 12.


                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
70.63 KB