Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. Általános rendelkezések


1. §


A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire terjed ki.2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése


2. §


 A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 277.494 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                        75.891 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                 18.961 e Ft,

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                         3.761 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       15.200 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                     - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                       - e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                          36.900 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                          11.367 e Ft


e) felhalmozási bevétel                                                                          - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            1.700 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                 132.675 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                     - e Ft

    gb) kölcsön                                                                             - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                 22.974 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                    109.701 e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                              - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                   - e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 277.494 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:- e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.


(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 275.794 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 1.700 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             184.291 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       76.460 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  19.696 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             60.655 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            5.047 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    22.433 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        9.856 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 7.781 e Ft

      bb) felújítások                                                                       -         e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        2.075 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                        75.891 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                        - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                               - e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                            - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                   75.891 e Ft


(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           268.038 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 2.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai     - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) vízkár elhárítási terv elkészítése                667 e Ft,

ab) Arany János út útépítés                             632 e Ft,

ac) Vak Bottyán út építése                              1.701 e Ft

ad) Közterület fejlesztési terv készítése          1.000 e Ft

ae) Fészek hinta vásárlás                                560 e Ft

af) urnafal vásárlás                                          1.143 e Ft

ag) színes fénymásoló óvoda                          318 e Ft

ah) fénymásoló (közös önk.)                           260 e Ft

ai) számítógép és szervergépek beszerzése (közös önk) 1.500 e Ft


b) felújítási kiadások felújításonként -


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 327 e Ft

b) Ápolási díj 825 e Ft

c) Átmeneti segély 1.577 e Ft

d) Temetési segély 240 e Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 350 e Ft

f)  Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 300 e Ft

g) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.350 e Ft

h) Lakásfenntartási támogatás 78 e Ft


5. §


(1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                 8.156 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint            8.156 e Ft hiány.


(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                    22.974 e Ft,

      aa) működési célú       22.974 e Ft

           

6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                     17 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      7 fő.


7. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7.456 e Ft,

a céltartalék - e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 41.052 ezer forintban állapítja meg.


10. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   40.841 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) intézményi működési bevétel                                                                   211 e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.052 e Ft,


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 41.052 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


11. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             39.292 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       23.978 e Ft      

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  6.057 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             7.829 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          1.428 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       1.760 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 1.760 e Ft

      bb) felújítások                                                                       - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        - e Ft


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 41.052 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


12. §


(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                     7 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      - fő.4. Az Önkormányzat saját költségvetése


13. §


Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 201.392 ezer forintban állapítja meg.


14. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           18.961 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       3.761 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       15.200 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        - e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                     - e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                       - e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    36.900 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  11.156 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     1.700 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                       132.675 e Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                     - e Ft

    gb) kölcsön                                                                             - e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/               22.974 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                    109.701....... e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                              - e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                   - e Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 201.392 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -. e Ft.


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 199.692 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 1.700 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


15. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                            110.264 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       28.423 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  6.953e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             48.839 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          3.619 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                    22.433 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       7.778 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 5.703 e Ft

      bb) felújítások                                                                       - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        2.075 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         75.891 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                        - e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                               - e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                            - e Ft

     cd) finanszírozás                                                                   75.891 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           199.392 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 2.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai     - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


16. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.5. Az önkormányzat Tarka Lepke Óvoda költségvetési szervének költségvetése


17. §


A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 35.050 ezer forintban állapítja meg.


18. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   35.050 e Ft


(2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 35.050 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.


(3) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: .35.050 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


19. §


(1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                            34.732 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       24.059 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  6.686 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             3.987 e Ft

    

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       318 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 318 e Ft

     

(2) A .Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 35.050 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


20. §


(1) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. §


(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


23. §


A Képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.


24. §


Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát – értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.


A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt. 


A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. 


25. §


Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.   Az átmeneti gazdálkodás szabályai 


26. §


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.Vegyes rendelkezések


27. §


(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt.     


(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.       8. Záró rendelkezések


28. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. február 12.
Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                        polgármester                                                          jegyző
Záradék:

A rendeletet 2014. február 12-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. február 12.                                                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 számú
147.17 KB
2 számú
61.07 KB
3 számú
65.04 KB