Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterület használat engedélyezésének rendjéről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a közterület használat engedélyezésének rendjéről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (5) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A közterületek használatáról és a közterület használat engedélyezésének rendjéről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (2) A képviselő-testület  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 45 § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át. A helyi közút nem közlekedési célú használatának engedélyezésére a közúti közlekedésről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései, továbbá e rendelet 2. mellékletében foglaltak az irányadók.”


2.§


(1)A R. 3.§ (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) építési állvány és építési anyag elhelyezésére, tüzelőanyag tárolására, hulladéktárolásra szolgáló konténer elhelyezésére, ha az igénybevétel meghaladja a 72 órát,”

(2) A R. 3.§ (2) bekezdésének i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„i) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, beleértve a vidámparki játékok működtetését is,”

(3)A R. 3.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi j) ponttal:

„j) a szilárd burkolat bontásával nem járó lakossági közműbekötésekhez.”

(4) A R. 3.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) A 3. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a kivitelezést legalább 10 nappal korábban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  1. a bejelentő nevét, címét, telefonszámát;
  2. a kivitelezéssel érintett közterület megjelölését;
  3. helyszínrajzot az építmény és az igénybe venni kívánt területköz helyének pontos megjelölésével;
  4. a kivitelezés időpontját;
  5. a kivitelező nevét, telefonos elérhetőségét.”


3.§


A R. 4.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tervezett közterület-használat kezdő időpontját megelőzően legalább 10 nappal kell benyújtani.”


4.§


A R. 10.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) Amennyiben a közterület-használati díj (1)-(3) bekezdések szerint számított összege a 100.000 Ft-ot meghaladja, a közterület használat egyedi megállapodásban meghatározott feltételek alapján, az abban megállapított díj ellenében gyakorolható.”Záró rendelkezések


  1. §


A Rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 11/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Nagyszentjános, 2016. április 27.Friderics Cecília s.k.

polgármesterTörökné dr. Csölle Katalin s.k.

jegyző
Záradék: A rendeletet 2016. április 29-én hirdettem ki.


Nagyszentjános, 2016. április 29.   
Törökné dr. Csölle Katalin s.k.

jegyző