Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtás helyi szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
A tűzgyújtás helyi szabályairól


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultságára figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja és hatálya


1.§


(1) A Rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.


(2) A Rendelet hatálya Nagyszentjános Község Önkormányzat közigazgatási területén kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


Értelmező rendelkezések


2. §


(1) Avar: a növények életciklusa során elhullatott, keletkezett száraz növényi részek (ágak, levelek, stb.)


(2) Kerti hulladék: a kerti művelés során keletkező éghető növényi hulladékok (ágak, venyige, lekaszált fú, gaz, növényi részek, kukoricaszár, stb.)  Az égetés szabályai


3. §


(1) A kertben keletkező hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.


(2) A kerti hulladék égetése kizárólag keddi és pénteki napokon 14 és 20 óra között végezhető.


(3) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletkezett avar és kerti hulladék csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.         


(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.


(5) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladékot (PVC, gumi, pet palackok, vegyszer, festék, stb.).


4. §


(1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.


(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz kioltására.  


(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egészséget, az épített és a természeti környezetet ne károsítsa, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 


(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag nem alkalmazható (benzin, gázolaj, stb).


(5) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal el kell oltani.


(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, minden parázslást, izzást meg kell szüntetni a helyszín elhagyása előtt.   Tiltó rendelkezések


5. §


(1) Égetéssel avart, kerti hulladékok megsemmisíteni tilos:

a) szeles, ködös, erősen párás időben,

b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzat tűzgyújtási tilalmat rendel el.


(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével lehet avart, kerti hulladékot égetni.Ellenőrzés


6. §


A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedések megtételére az önkormányzat hivatalának köztisztviselői jogosultak.   Jogkövetkezmények


8. §


A rendeletben foglalt szabályok megszegője környezetvédelemi bírsággal sújtható.  


Záró rendelkezések


9. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2013. szeptember 12.               Friderics Cecília                                                     Eszterbauer Erzsébet

                                             polgármester                                                                    jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2013. szeptember 17-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2013. szeptember 17.                                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                                             jegyző