Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterület használat engedélyezésének rendjéről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a közterület használat engedélyezésének rendjéről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (5) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet tárgyi hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed Nagyszentjános község közigazgatási területén

 1. az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészletekre, melyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) tart nyilván,
 2. magántulajdonban álló belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között (a továbbiakban együtt: közterület)


(2) A képviselő-testület  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 45 § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át. A helyi közút nem közlekedési célú használatának engedélyezésére a közúti közlekedésről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései, továbbá e rendelet 2. mellékletében foglaltak az irányadók.[1]


(3) Filmalkotás forgatása – ideérte a reklámfilmet is – céljából való közterület-használat engedélyezésére a mozgóképről szóló törvény rendelkezései, továbbá e rendelet 4.§ (2) bekezdésében és 3. mellékletében foglaltak az irányadók.


II. FEJEZET


A közterület használat általános szabályai


2.§


 1. A közterületet rendeltetésszerűen bárki térítésmentesen használhatja, rendeltetéstől eltérő célra igénybe venni e rendeletben foglaltak szerint, - a 3.§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel - közterület-használati engedély alapján lehet.
 2. Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott módon akadályozza.


3.§


 1. Közterület-használati engedély a tevékenység végzésére irányadó jogszabályokban és ezen rendeletben meghatározott célokra adható ki. Az engedély kiadásánál figyelembe kell venni az építésügyi, rendezési, köztisztasági, közlekedési és környezetvédelmi előírásokat. 1. A közterület használatához közterület-használati engedélyt kell kérni:

a)    önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,

b)    kereskedelmi árubemutató céljára

c)    távbeszélő-készülék, postai levélszekrény (levelesláda) elhelyezésére, ha az a közterületbe 30 cm-t meghaladó mélységben belenyúlik,

d)[2]  építési állvány és építési anyag elhelyezésére, tüzelőanyag tárolására, hulladéktárolásra szolgáló konténer elhelyezésére, ha az igénybevétel meghaladja a 72 órát,

e)    a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett kábelek illetve közművek elhelyezéséhez és ütemezett karbantartásához, kivéve a hibaelhárítási munkálatokat,

f)     alkalmi és mozgóárusításra, valamint javító és szolgáltató tevékenységre,

g)       vásári, piaci és kereskedelmi tevékenységre,

h)    a közterületre 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés, cég- és címtábla, fényreklám, falikar, üzleti védőtető (kivéve kihajtható napernyő) elhelyezéséhez,

i)[3]    kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, beleértve a vidámparki játékok működtetését is,

j)     rendezvény-, illetve egyéb sátor elhelyezésére,

k)    könyv- és hírlap árusítás folytatására és az ezek számára szolgáló pavilonok elhelyezésére,

l)     árusító fülke, kereskedelmi és szolgáltató pavilonok, árusító sátor, árusító asztal, árusító automata elhelyezésére,

m) a 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű közterületen történő tárolására.


 1. Nem szükséges engedély a következő esetekben:
 1. a úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 2. a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,
 3. a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
 4. Nagyszentjános Község Önkormányzata költségvetése terhére, illetve önkormányzati vagy egyéb közérdekből (saját-, intézménye, vagy az általa támogatott szervezet által) megvalósuló rendezvény, építési munka vagy bárminemű egyéb közterület használathoz,
 5. üzlethomlokzat, kirakatszekrény, reklámberendezés (fényreklám), cég- és címtábla. levélszekrény elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 30 cm-en túl nem nyúlik be,
 6. a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának szükséges területhasználathoz,
 7. a közvetlen életveszély elhárításához,
 8. szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtőedény elhelyezéséhez,
 9. építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet, bontásból származó anyag 72 óránál rövidebb időtartamú tárolásához,
 10. [4]a szilárd burkolat bontásával nem járó lakossági közműbekötésekhez.


 1. Nem adható közterület-használati engedély:
  1. létesítmény megvalósítására olyan közterületekre, ahol a tervezett létesítmény a közlekedést és a forgalom biztonságát zavarja,
  2. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
  3. tömegközlekedési járművek megállóiban,
  4. üzemképtelen jármű tárolásához,
  5. járművek közterületen történő mosására, iparszerű javítására,
  6.    zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység - kivéve tűzijáték- gyakorlására,
  7. erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszes-ital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve rendezvények keretein belül, a szervezők által jóváhagyott esetekben,
  8. elárusítóhelyek, üzletek göngyölegeinek tárolására;
  9.    annak, akinek Nagyszentjános Község Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása van.


(5)[5] A 3. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a kivitelezést legalább 10 nappal korábban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a)    a bejelentő nevét, címét, telefonszámát;

b)    a kivitelezéssel érintett közterület megjelölését;

c)    helyszínrajzot az építmény és az igénybe venni kívánt területköz helyének pontos megjelölésével;

d)    a kivitelezés időpontját;

e)    a kivitelező nevét, telefonos elérhetőségét.


Az engedélyezés eljárási rendje


4. §


 1. A közterület-használat engedélyezése önkormányzati hatósági ügy.
 2. Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti ügy elbírálását a polgármester hatáskörébe utalja.
 3. A közterület-használattal kapcsolatos eljárásban – az e rendeletbe foglalt kiegészítésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.


 1. Kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. (1. számú  függelék)
 2. A közterület-használatára vonatkozó kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet  használni kívánja. Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, gépek stb. elhelyezése céljából, vagy tüzelőanyag ideiglenes tárolása, elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a tulajdonosnak, az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell benyújtania.


 1. Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni.
 2. [6]A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tervezett közterület-használat kezdő időpontját megelőzően legalább 10 nappal kell benyújtani.


5. §


 1. A közterület használatára vonatkozó kérelemben meg kell jelölni:

a)    a kérelmező természetes személy nevét, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, és a felelős ügyintéző nevét,

b)    állandó lakóhely, telephely címét, telefonszámát,

c)    a közterület használat célját és időtartamát,

d)    a közterület használat helyét, módját és mértékét.


 1. A kérelemhez mellékelni kell:

a)    a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirat) másolatát, valamint

b)    a 16. §-ban meghatározott esetben a szomszédos ingatlan tulajdonosainak és a szomszédban lakóknak a hozzájárulását.


 1. Hirdetőberendezés és kirakatszekrény elhelyezése esetén mellékelni kell továbbá:

a)    térképkivonatot,

b)    M=1:500-as  léptékű  helyszínrajzot  a  berendezés helyének megjelölésével, méretezésével,

c)    a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés fényképét.


 1. Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, mellékelni kell továbbá a helyszínrajzot, M: 1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény és az igénybe venni kívánt területköz helyének pontos megjelölésével,


 1. Alkalmi és mozgóárusítás esetén csatolni kell az árusítási útvonalat tartalmazó helyszínrajzot.


6. §


 1. Közterület-használati engedély az e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható meg, aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és csatolja az e rendeletben meghatározott dokumentumokat.
 2. A közterület-használati engedély határozott időre, de legfeljebb 1 évre adható ki. A hatályának lejártát követően  a közterület-használatot meg kell szüntetni és a használt területet az Önkormányzat birtokába kell visszabocsátani.


 1. A közterület-használati engedély hatálya a lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtott kérelemre  meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az engedély megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


 1. Az engedélynek tartalmaznia kell: 


 1. a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
 2. felépítmény esetén annak funkcióját, valamint az ott végzendő tevékenységi profilt,
 3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,
 5. tájékoztatást az engedély visszavonásának eseteiről


 1. Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület használati engedély birtokában, valamint a fizetési kötelezettségének teljesítését követően kezdheti meg.


 1. A kérelmező köteles a közterület – használatáról szóló engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményen vagy hirdető-berendezésen a nevét vagy az engedély számát (kereskedő esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni.


7. §


 1. A közterület-használati engedély kiadása során minden körülményt mérlegelve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével azt kell vizsgálni, hogy a határozat a közérdeket nem sérti-e, a környezetre milyen hatást gyakorol, a közrendet, a közbiztonságot, közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók nyugalmát nem zavarja-e.


 1. A közterület-használat helyét és mértékét indokolt esetben a kérelmező jelenlétében a helyszínen kell kijelölni és felmérni.


 1. A közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról naponta gondoskodni, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondosodni.


 1. Anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használatnál a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet.


 1. A közterület-használat időtartama alatt a kérelemben felelősként megjelölt személy köteles gondoskodni a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség teljesítéséről. 


 1. Építési munka végzésének tartamára – szükség szerint – közterület felőli oldalon gondoskodni kell ideiglenes kerítés, palánk létesítéséről.


 1. Ha a közterület–használat során a járdát teljes szélességében szükséges elfoglalni, és a forgalom más járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítésére és szükség szerinti megvilágítására, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopok és alátétek fehérre festésére.


 1. A  használattal kapcsolatos megrongálódást, meghibásodást a használó saját költségén köteles helyreállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság jogosult az engedélyes (kérelmező) terhére és veszélyére a szükséges munkálatokat elvégeztetni.


 1. A használó a közterület használatának befejezését követően annak  eredeti állapotával legalább egyenértékűen köteles a közterületet helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezés egyidejű megszüntetésével.


 1. Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldsávban, növényzetben kár keletkezik, annak helyreállításáról a használó 30 napon belül saját költségén köteles gondoskodni.


 1. Az engedély csak a kérelmezőt, annak alkalmazottját vagy megbízottját jogosítja fel a közterület
  használatára.


 1. Az engedély megadása, megtagadása, visszavonása tárgyában született határozatot közölni kell:
 1. az engedélyessel, a megnevezett felelős személlyel
 2. a közterület – használati engedélyezési eljárásban - esetlegesen  közreműködő szervekkel,
 3. a pénzügyi ügyintézővel, mint a közterület használati díj beszedésével megbízott ügyintézővel.


 1. Az engedélyező hatóság a kiadott engedély alapján a használattal érintett közterületekről nyilvántartást vezet.


8.§


Az engedélyt az engedélyező hatóság visszavonja:

 1. ha a kérelmező a területet nem az engedélyezett tevékenységre, vagy nem az előírt feltételeknek megfelelően használja,
 2. ha a kérelmező a közterület-használati díjat, az esedékességet követő 8 napon belül felszólítás ellenére nem fizeti meg, 
 3. a közterület-használati engedély engedélyese kérelmére, ha a közterületet nem kívánja igénybe venni, vagy
 4. ha a közterület-használati eljárásban közreműködő szakhatóság a közterület használatához adott hozzájárulását visszavonta, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyt visszavonták vagy hatályát vesztette. 


Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület használat

9. §


 1. Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használatot a használó a polgármester, vagy a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa felhívására köteles megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
 2. Amennyiben az eredeti állapot helyreállításra kerül, az engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő közterület-használat után napi díjként az 1. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő összeget (havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 10.000 Ft-ot, amennyiben az adott közterület-használat tiltott, 30.000 Ft-ot kell közterület-használati díjként megfizetni.
 3. Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati engedélyben kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a Közös Önkormányzati Hivatal a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt, reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező (tulajdonos) költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza. Az így elszállított tárgyak tárolására, megőrzésére a felelős őrzés szabályai az irányadók.
 4. Ha a használó a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon használja, és a közterület- használati engedély kiadásának egyéb feltételei fennállnak, az az engedélyben a közterület használati díjat az alábbiak szerint kell megállapítani:
  1. a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig az 1. sz. mellékletben meghatározott díj 300%-ának megfelelő összegű közterület-használati díjat kell kiszabni;
  2. amennyiben a szabálytalan használat megállapítását megelőző két éven belül jogerős határozatban megállapításra került, hogy a kérelmező a közterület-használati engedélyében foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes közterület-használati engedély nélkül használt közterületet, akkor – függetlenül a korábbi engedélytől eltérő vagy engedély nélküli közterület-használat helyétől és céljától – a fizetendő közterület-használati díj az 1. számú melléklet szerint számított díj ötszöröse.


III. Fejezet

A közterület-használati díj


10.§


 1. A közterület-használati díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
 2. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt - a talajszintre vetített - alapterületét (pl. előtető, napvédő, ponyva stb.) kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani.
 3. Reklámberendezések esetén a teljes reklámfelület (lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított) méretét kell a díjfizetés alapjának tekinteni.
 4. A díjszámítás szempontjából minden megkezdett hónap - amennyiben a közterület-használat legalább a 15 napot eléri- , nap, m2, fm egésznek számít.
 5. [7]Amennyiben a közterület-használati díj (1)-(3) bekezdések szerint számított összege a 100.000 Ft-ot meghaladja, a közterület használat egyedi megállapodásban meghatározott feltételek alapján, az abban megállapított díj ellenében gyakorolható.


11. §


 1. A közterület-használati díjat Nagyszentjános Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.
 2. A díjat az engedélyes a közterület–használat engedélyben meghatározott megkezdéséig köteles megfizetni azzal, hogy

a)  éves használat esetén a tárgyév első hó 10. napjáig, évközi kezdés esetén az engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül egy összegben,

b)  havi, vagy napi használat esetén az engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül egy összegben köteles megfizetni.

 1. Éves használat esetén kérelemre indokolt esetben az engedélyező hatóság engedélyezheti a negyedévenkénti díjfizetést, melynek megfizetési időpontja az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő minden tárgyi negyedév első hónapjának 10. napja.


IV. Fejezet

Közterület használat különös szabályai

A közterületen folytatott kereskedelmi- és vendéglátó-ipari tevékenységek különös szabályai


12.§

 1. Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét – közterület-használati engedély birtokában – árubemutató céljából elsősorban az üzlete homlokzatával érintkező közterületen kihelyezheti, árusíthatja.


 1. Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen a szükséges hatósági engedélyek, a közterület kezelőjének hozzájárulása esetén csak az üzletek működési rendjéről szóló külön jogszabályban meghatározott termékeket értékesítheti.


 1. Az üzlettel rendelkező vállalkozó a vendéglátóteraszt esztétikusan, környezetbe illően, tisztán, akként köteles üzemeltetni, hogy azzal a környék nyugalmát, a közterület használatát ne zavarja.


A hirdetőtáblák elhelyezésének különös szabályai


13.§


 1. Reklámhordozót csak az úttest területén kívül, az útburkolat szélétől min. 0,6 m távolságra lehet elhelyezni.


 1. Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet 30 méteres körzetében, annak nyitvatartási ideje alatt lehet közterületen, ha a közterület-használati engedélyben meghatározott kivitelben gyártották le és helyezték el.


14. §


 1. Hirdetőtábla átfeszítése – a (2) bekezdésben foglalt kivtellel - a közút és járda területe felett tilos.


 1. A közút kezelőjének hozzájárulásával közérdekű eseményeket, rendezvényeket hirdető, nem merev anyagú tábla ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy hónap időtartamra engedéllyel kihelyezhető, ha a rögzítéshez felhasznált berendezés, vagy az épület tulajdonosa hozzájárult.

15.§


 1. A községben az engedélyezett reklámhordozókon kívül – bejelentés nélkül - tilos mindennemű plakát, falragasz elhelyezése középületek falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, közműfenntartók létesítményein, utca és házszámtáblán, emléktáblán, köztéri plasztikán (szobor, emlékmű, kút stb. ), közparkok fáin.


 1. Amennyiben a plakátragasztó helyeken üres felület található, azokon lakossági hirdetmény a rendelet előírásainak betartásával díjtalanul elhelyezhető, legfeljebb 210*297 cm nagyságú (A/4) mérettel.


 1. Aktuális plakátokat egymásra ragasztani (rátakarni) nem szabad. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes lakossági hirdetmények, melyek felülragaszthatók.


 1. A reklámhordozó tulajdonosának, kezelőjének gondoskodni kell a reklámhordozók karbantartásáról, az elavult reklámok eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül, a közterület eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról.


Építési és bontási munkálatok, továbbá a közterület tüzelőanyag tárolása

céljából történő használata


16. §


 1. Közterületen építési anyagot, továbbá tüzelőanyagot tárolni 72 órán túl - amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség -   a lehető legkisebb hely- és időigénnyel, a megállapított díj ellenében lehet, a gyalogos és járműforgalom akadályozása nélkül, a beláthatóság biztosításával.


 1. Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladékanyag tartós tárolása. A község kiemelt területein, a rendszeres autóbusz forgalom által igénybe vett utakon és az ehhez csatlakozó közterületeken, valamint a helyi védelemben részülő létesítmények környezetében elhelyezett ilyen anyagokat 72 órán belül, egyéb területekről pedig 5 napon belül kell a kijelölt törmelék-lerakóhelyre igazolhatóan elszállítani.


 1. Építési törmeléket, hulladékanyagot stb. közterületen kizárólag arra alkalmas tárolóeszközben lehet tartani.


Egyéb használati módok


17. §


Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a község közterületein történő tárolásához, amennyiben jármű a 3500 kg össztömeget meghaladja, kivételesen indokolt esetben közterület-használati engedély akkor adható, ha az alábbiakban felsorolt valamennyi feltétel teljesül:

 1. az üzembentartó nem köteles járműveit telephelyen tárolni,
 2. a jármű a közúti vagy gyalogos forgalmat nem zavarja,
 3. a jármű nem zavarja a szomszédos ingatlan tulajdonosait és a szomszédban lakók nyugalmát és pihenését,
 4. a jármű közterületen történő tárolása környezetvédelmi előírásokat nem sért.


V. FEJEZET


Záró rendelkezések


18. §


 1. Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. május  01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. júniusától  megvalósuló közterület használatok tekintetében kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagyszentjános  Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2000.(VI.9.) ÖK. sz. rendelete hatályát veszti.


 1. Az 3.§ (2) bekezdés d) pontja, továbbá a 16.§  2013. szeptember 01-én lép hatályba.


 1. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az üzletek működésének rendjéről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm.rendelet; a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti – műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM rendelet; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet; a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv előírásait kell alkalmazni.


19.§


Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban van. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Friderics Cecília s.k.

polgármester

Törökné dr. Csölle Katalin s.k.

jegyző

Kihirdetve 2013. április 30.


Törökné dr. Csölle Katalin s.k.

jegyző[1]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. május 1-től.

[2]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bek.-e, hatályos 2016. május 1-től.

[3]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bek.-e, hatályos 2016. május 1-től.

[4]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§(3) bek.-e, hatályos 2016. május 1-től.

[5]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§(4) bek.-e, hatályos 2016. május 1-től.

[6]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2016. május 1-től.

[7]

Megállapította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2016. május 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
349.31 KB
2.melléklet
257.24 KB
3.melléklet
368.27 KB
1. függelék
269.17 KB