Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatásokról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatásokról

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva – figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) előírásaira is – az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


(1) A Rendelet célja, hogy szabályozza Nagyszentjános Község Önkormányzata rendelkezésére álló, a civil szféra számára pályázati célra elkülönített pénzeszköz hatékony és eredményes felhasználását a támogatás-igénylések benyújtásának, elbírálásának, elszámolásának rendjét.

(2) A pályázatok rendeltetése a civil szféra társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, Nagyszentjános község fejlődését szolgáló projektek, programok és rendezvények, a község fejlesztésében részt vállaló jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek működésének támogatása.

(3) A Rendelet hatálya kiterjed Nagyszentjános Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemélyekre és működő civil szervezetekre, különösen az Nagyszentjános Község Önkormányzat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet  4. sz. függelékében felsorolt szervezetekre.

(4) A felhasználható támogatási keret mértékét a képviselő-testület a pénzeszközeiből a pályázati támogatások rendelkezésére álló forrásként évente az éves költségvetésről szóló rendeletben állapítja meg.


2. §.


(1)  A képviselő-testület a pályázati felhívást a költségvetésről szóló rendeletben foglaltak alapján – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - évente minden évben legkésőbb március 31-ig írja ki, és elbírálása folyamatos a keretösszeg erejéig.

(2) 2012. évben a pályázat kiírásának határideje 2012. május 31.

(3) A pályázati felhívás kihirdetése a helyben szokásos módon történik.


3. §.


(1)  Támogatás olyan tevékenységhez, rendezvényhez, fejlesztéshez kérelmezhető

a) amelyet a településen székhellyel vagy telephellyel működő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) valósít meg, vagy

b) amely a település, az önkormányzat vagy egy közösség szempontjából hasznos vagy más okból támogatásra érdemes.

(2)A pályázati cél megvalósításához a pályázónak önrészt kell vállalnia. Az önrész mértéke a pályázat teljes költségének legalább 10 %-a.

(3) Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.


4.§.[1]

(1) Pályázatot nyújthat be:

 1. Nagyszentjános községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Egyesülési tv.) 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve ezek társulása,
 2. Nagyszentjánoson bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély.

(2) Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, aki Nagyszentjános Község Önkormányzata felé

 1. a kapott támogatással nem számolt el, a mulasztást követő két éven belül;
 2. tartozása van.

(3) Magánszemély pályázó kizárólag Nagyszentjános községben megvalósuló eseményre, fejlesztésre, tevékenységre, illetve Nagyszentjánoson élő közösség településen kívül megvalósuló programjának megvalósítására nyújthat be pályázatot.

(4) Társadalmi szervezet működésének támogatására irányuló kérelméhez csatolni kell az éves költségvetés tervezetét.

(5)A pályázatot jelen rendelet 1. számú mellékletét képező adatlapon 1 eredeti példányban lehet benyújtani postai úton vagy személyesen. A pályázati adatlaphoz a pályázónak csatolnia kell

 1. a Knytv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatát,
 2. érintettség esetén annak közzétételére vonatkozó kérelmet,
 3. civil szervezetek esetén az Egyesülési törvény 75.§-ában meghatározott feltételnek való megfelelés igazolását.


5. §.


(1) A pályázatokat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

(2) A Képviselő-testület az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatást is megítélhet. Amennyiben a Képviselő-testület az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatást ítél oda, úgy a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles nyilatkozni a támogatás elfogadásáról, vagy a pályázati támogatásról történő lemondásról.

(3) A támogatások kifizetése utólagos, de – tekintettel a támogatott tevékenység sajátosságaira – a Képviselő-testület ettől eltérő (pl. előleg) kifizetésről is dönthet.

(4) A Képviselő-testület pályázatot elfogadó döntése alapján a polgármester jelen rendelet 2. számú melléklete szerint támogatási megállapodást köt a pályázóval. A megállapodás tartalmazza:

 1. a támogatás célját,
 2. a támogatás összegét,
 3. folyósításának, visszafizetésének időpontját,
 4. a fizetendő költség mértékét és az egyéb kikötéseket, következményeket.

(5) Az összeférhetetlenség fennállása ellenére nyújtott támogatásról kötött megállapodás semmis, az ennek alapján folyósított támogatást a kérelmező egy összegben a Knytv. szabályai szerint köteles visszafizetni.


A pályázatok elszámolásának rendje


6.§.


(1) Pályázó a támogatási megállapodásban foglaltak alapján, jelen rendelet 3. számú mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével számol el a támogatás felhasználásáról. A pályázónak a rendezvény megtartását követő 45 napon belül kell elszámolnia.

(2) Működési támogatásban részesült társadalmi szervezet negyedévente köteles elszámolni.


Záró rendelkezések


7. §.


Ez a rendelet 2012. április 26. napján lép hatályba és a 2012. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében kell először alkalmazni.
     Friderics Cecília s.k.                                                                    Dr. Slánicz Katalin s.k.

        polgármester                                                                                 körjegyzőE rendelet kihirdetve: 2012. április 26. napján.


                                                                                                          Dr. Slánicz Katalin s.k.

                                                                                                                  körjegyző

[1]

megállapította a 14/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet  1.§-a, hatályos 2012. június 1-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
175.02 KB
2.melléklet
259.2 KB
3.melléklet
180.63 KB