Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában és 24. §-ban, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:I. Fejezet

Általános rendelkezések1. § (1)   A rendelet területi hatálya Nagyszentjános település közigazgatási területére terjed ki.

(2)  A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen tartózkodó személyekre és szervezetekre, az ingatlan tulajdonosára, birtokosára valamint használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a települési önkormányzatra és a hulladékbegyűjtést ellátó közszolgáltatóra terjed ki.

(3)     A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott bármilyen okból elhelyezett, a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerinti települési szilárd hulladékra, c) pontja szerinti inert hulladékra, d) pontja szerinti biológiailag lebomló hulladékra (továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.

 (4)  A rendelet hatálya a közszolgáltatással kapcsolatosan nem terjed ki a település köztisztaságával összefüggő feladatokra.


2. §   (1)     E rendelet alkalmazásában:

a)      Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.

b)      Maradék hulladék: a biológiailag lebontható hulladék elkülönített gyűjtése után visszamaradó, a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezhető csomagolóanyagokat, illetve a hulladékudvarokban leadható hulladékot nem tartalmazó települési szilárd hulladék.

c)      Vegyes hulladék: a biológiailag lebontható hulladékot és maradék hulladékot egyaránt tartalmazó hulladék.

d)      Fogyasztó: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik.

e)      Önálló ingatlan: az ingatlan nyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal rendelkező, más ingatlanoktól függetlenül átruházható ingatlan.

f)     folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül

(2)  A rendeletben használt egyéb fogalmakon a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 3. §-ában, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet
3. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.


3. §           A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felül, a szabályok betartásán túl, mindenki köteles e hulladékokkal kapcsolatos jogellenes magatartást, különösen e hulladékok elhagyását az illetékes jegyző tudomására hozni.


II. Fejezet

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek4. §  (1)   Nagyszentjános Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékok kezelését helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2)     Nagyszentjános Önkormányzata a kötelező közszolgáltatás ellátásával a rendelet hatálya alá tartozó területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel.


5. §  (1)    A közszolgáltató köteles a begyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt a fogyasztó részére biztosítani.

(2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe vehető közúthálózattal rendelkező részén a fogyasztó által kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.

(3)    A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről gondoskodni.

(4)     A közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat (fogyasztó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.


6. §   (1)    Az ingatlantulajdonos köteles részt venni a hulladékok mennyiségi csökkentését és elkülönített gyűjtését célzó kezdeményezésekben.

(2)     Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és az önkormányzat által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.

(3)     A települési szilárd hulladékot a fogyasztó köteles olyan körülmények között gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók elszaporodását.

(4)     A fogyasztó köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal  kiüríthesse.

(5)     A fogyasztó köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint inert hulladék ne kerülhessen.


III. fejezet

A közszolgáltatás rendszere


7. §  (1) A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, háromlakásos vagy annál kevesebb lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére lakásonként térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített, két gyűjtőedényt biztosít: egy 120 literes, barna fedelű edényt a komposztálható hulladékok és egy 120 literes, szürke fedelű edényt a maradék hulladék elhelyezésére.

(2)     A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, négylakásos vagy annál több lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére a hulladékok vegyesen történő gyűjtéséhez térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes szabványos gyűjtőedényt biztosít.

(3)     Több lakásos ingatlan esetén a gyűjtőedények méretét úgy kell meghatározni, hogy lakásonként legalább a heti 60-120 liter térfogat használata biztosítva legyen.

(4)     Az (1) - (3) bekezdésben megjelölt edényeken felül a közszolgáltató egyedi igény esetén ugyancsak térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján további edényt biztosít a fogyasztó részére.

(5)     A közszolgáltató köteles a vegyes hulladékok nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább két alkalommal, egyéb lakóterületen hetente egyszeri alkalommal, a komposztálható hulladékok heti egy alkalommal, a maradék hulladékok kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű és vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edények mosását évente négy alkalommal biztosítani.

(6)     A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a barna tetejű edénybe maradék hulladék, a szürke tetejű edénybe biohulladék ne kerüljön.

(7)     A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.)KvVM rendelet szerinti házi komposztálás esetén az ingatlanon belüli komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, lakóépülettől és telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el.

(8)     A komposztálási tevékenységet az illetékes jegyzőnek be kell jelenteni, feltüntetve az azt végző személy nevét, lakcímét, a komposztálással érintett ingatlan helyrajzi számát, illetve a (7) bekezdésben felsorolt objektumoktól való távolságát, továbbá csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát.

(9)     A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a házi komposztálást végző fogyasztótól a barna tetejű hulladékgyűjtő edényt – a fogyasztó igénye esetén – a haszonkölcsön szerződés módosítása mellett elszállítja.8. § (1) A közszolgáltató a fogyasztó részére a település közterületén lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2)     A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém - elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3)     A közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4)     A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.

(5)     A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.


9. §  (1)  A közszolgáltató a Gönyűn lévő, a R. 8-17. §-a szerint üzemeltetett hulladékudvarban – nyitvatartási időben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja, azon fogyasztó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító dokumentummal igazolja.

(2)  A hulladékudvarban az inert hulladék havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 mennyiségben helyezhető el.

(3)  Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a lomtalanítási hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a textil hulladék és a fás szárú kerti nyesedék.

(4)     A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben helyezhetők el az elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, festékes és vegyszeres göngyölegek.

(5)     Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.

(6)     A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

(7)     Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon keletkező – hibaelhárításból vagy javításból származó – építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék.

(8)     Nem számít lomtalanítási hulladéknak a teljes háztartás, illetve ingatlan felszámolásánál és kiürítésénél keletkező hulladék.

(9)     A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni tilos.


IV. fejezet

Közszolgáltatási díj


10.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet.

(2)[1]  

(3)[2]

(4)     A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(5)     A rendelkezésre állási díj

                        - a számlázási, díjbeszedési költségek,

                        - a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi
            hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a
            jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében
            végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségei,

- a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll.

(6)[3]   A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni azzal, hogy az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonos esetében az éves rendelkezésre állási díj 50%-a fizetendő.

(7)     Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezési állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.

(8)     Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott tárolóedényhez tartozó egységnyi díjtétel szorzata.

(9)     A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a fogyasztó részére a 11. §-ban meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell megfizetni.

(10)  A több önálló ingatlant kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője, társasház esetén a társasházi tulajdonostársak közössége köteles megtéríteni. Igény esetén a közszolgáltató az igénybe vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát bocsát ki a társasház képviseletére jogosult, illetve a kezelő a közösséget terhelő közszolgáltatási díj tulajdonostársak közötti felosztására vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján. Az egyedi számla önálló ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.11. § (1)  A közszolgáltató a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag számlázza a fogyasztók részére. A közszolgáltatás díját havi rendszerességgel kell megfizetni.
A közszolgáltató a számlázási gyakoriságtól a díj nagyságától függően a ritkább számlázás irányába eltérhet. A rendelkezésre állási díjat annak a fogyasztónak kell egész hónapra megfizetni, akit a változással érintett hónap első napján fogyasztónak kell tekinteni.

(2)     A fogyasztó személyében bekövetkezett változást a régi és az új fogyasztó a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában bejelenteni. Ekkor a közszolgáltató a fogyasztó változását, a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a fogyasztó változás bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. A fogyasztói változás bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi fogyasztót terheli

         (3)     A társasházi, lakásszövetkezeti kiszámlázási arányszámok változását a közös
                  képviselő az ürítési díjak kiszámlázása előtt 30 nappal jelentheti be.

 (4)    Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

(5)     A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek

(6)     A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére

(7)     A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.

(8)     A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzatjegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.

(9)     Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

(10) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.


IV. fejezet

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

12.§[4]


VI. Fejezet

Szabálysértések


13. § [5]

VI. Fejezet

Záró rendelkezések


14. §  (1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályos közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

15. §       E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2004. (VI. 09.) valamint a 9/2009.(IX. 01.) rendelet hatályát veszti.                       Friderics Cecília s.k.                                            Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó

                   polgármester                                                               jegyző

Kihirdetve: 2010. december 25.                                                                                              Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                                                                             jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése 2013. június 1-jei hatállyal.


[2]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése 2013. június 1-jei hatállyal.

[3]

Módosította a 8/2013.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. június 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése 2014. december 1-jei hatállyal.

[5]

[5] Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2012. június 2-jei hatállyal.