Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelete Helyi építési szabályzat Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelete
Helyi építési szabályzat Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez

Nagyszentjános község képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következő helyi építési szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) megállapítja, a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási terveit jóváhagyja, és ezek együttes alkalmazását elrendeli.


Az előírások hatálya és alkalmazása


1.§


/1/Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagyszentjános község teljes közigazgatási területére.

/2/A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.) és e rendeletben előírtaknak szabad.

/3/Jelen rendelet a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 módosító tervlapjaival együtt érvényes, csak ezekkel együtt módosítható.


Szabályozási elemek


2.§


/1/A szabályozási terv, valamint jelen rendelet előírásai kötelező és irányadó  szabályozási elemeket tartalmaznak.

/2/I. rendű kötelező szabályozási elemek

 • az építési előírások a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre
 • a szabályozási vonal ( közterületet a nem közterülettől elválasztó vonal )
 • a közúti szabályozási elemek (szabályozási szélességek)
 • terület felhasználási módok határa
 • építési övezet határa
 • beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa
 • építési hely határa
 • részletes szabályozási terv készítendő

/3/II. rendű szabályozási elemek a /2/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek.

 • 10éven túli szabályozási vonal
 • irányadó telekhatár

/4/Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott.

Az állattartásra vonatkozó előírások


3.§

/1/[1]Az új állattartó épületek létesítési szabályait az egyes építési övezetekre vonatkozó előírások határozzák meg.

/2/Nevelési, oktatási intézmény telkétől, egészségügyi intézmény, temető, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, forgalmazására, fogyasztására szolgáló építménytől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló épület létesítése tilos.

Építési engedélyhez kötött tevékenységek


4.§[2]


Övezeti besorolások


5.§


/1/A szabályozási és övezeti terv Nagyszentjános közigazgatási területét az alábbi övezetekre bontja:


Megnevezés:

Rajzi jel:

Beépítésre szánt területek:     


Lakóterület


   Falusias lakó

L f

   Kisvárosias lakó

L k

   Kertvárosias lakó

L ke

Vegyes terület


   Településközponti vegyes

V t

Gazdasági


   Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

G ksz

   Ipari

Gip

Különleges terület


   Sport és szabadidős tevékenység területe

K sp

   Víztározó területe

K vt

   Temető

K t

Beépítésre nem szánt területek:


Közlekedési és közműterületek


   Autópálya

KÖ a

   Állami másodrendű főút

KÖ f

   Állami mellékút

m

   Településközi út

KÖ t

   Gyűjtőút

gy

   Kiszolgáló út

   Gyalogút

KÖ gya

   Szennyvíztisztító terület

KÖ sz

   Víztározó területe

KÖ vt

   Vízfelület

KÖ v

   Víztorony

KÖ hg

   Mélyfúrású kút területe

KÖ tk

Erdőterületek


   Gazdasági célú erdő

E

   Védő erdő

E v

Mezőgazdasági területek


   Szántó terület

M sz

   Rét, legelő terület

M r

   Mezőgazdasági üzemi

M ü

Vízgazdálkodási területek


   Általános vízgazdálkodási terület

V

   Vízgazdálkodási erdő terület

V E

   Vízgazdálkodási rét, legelő terület

V R

   Vízgazdálkodási nádas terület

V N

Zöldterületek


   Közpark

Z kp


Védőtávolságok


6.§

A védőterület lehet:

1. védőövezet (biztonsági övezet), illetőleg

2. nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági sáv).

A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok - ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai - alapján kell meghatározni.

/1/ Folyóvizek, csatornák, holtágak mentén a partéltől számított 6-6 méteres sávon a fenntartást akadályozó létesítményeket, építményeket elhelyezni nem lehet. Ezen belül a partéltől számított 3 méter széles sávon csak rét és legelő gazdálkodás folytatható.

/2/ A 20 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél külterületen a tengelytől mért 6 méteres (vagy szélső száltól mért 5 méteres) védőtávolságon belül, belterületen a tengelytől mért 2,5 méteres védőtávolságon belül építmény nem helyezhető el.

/3/ A 120 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél a tengelytől mért 13 m-en belül építmény nem helyezhető el.

/4/ A település 1000 méteres védőtávolságán belül dögkút, állattartó telep, hulladéklerakó illetve más egyéb bűzös, fertőzésveszélyes tevékenységet folytató telephely nem létesíthető.

/5/ A mezőgazdasági üzemi terület (állattartó telep) 500 méteres védőtávolságán belül lakóépület nem helyezhető el.

/6/ Új vagy újra megnyitott temető, temetkezési emlékhely telkén belül legalább 30 m széles, fásított védőterületet kell kialakítani. E követelményt működő temető, temetkezési emlékhely bővítési területére is alkalmazni kell.A telekalakítás szabályai


7.§


/1/ A beépítésre szánt területen csak építési telek céljára lehet telket alakítani. Az építési telek méretei meg kell, hogy feleljenek az építési övezetre előírt telekméreteknek, kivéve amikor azt a szabályozás másként jelöli.[3]

/2/A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervein irányadó telekhatárral, megszüntető jellel, vagy a kettő együttes alkalmazásával jelölt telekalakítás ajánlás. Azok a telkek, amelyek megfelelnek az övezeti előírásoknak, telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthetőek.

Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak, csak a jelölt telekalakítások végrehajtása után építhetők be.

/3/A falusias lakóterületeken telket összevonni 40 méteres telekszélességig lehet.

/4/A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 szabályozási tervein a közút céljára történő lejegyzés által érintett részeken a meglévő terület, telek –amennyiben az jelenleg is megfelel az övezeti előírásoknak- a jelölt telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthető. Ilyenkor a beépítésnél a kialakítandó telek paramétereinek figyelembe vételével kell az épületeket elhelyezni.

/5/ Új telkek kialakításakor a telekalakítási terv készítése során közterület-szabályozási terv készítendő a közművek védőtávolságainak betarthatósága érdekében.

/6/[4] Beépítésre és beépítésre nem szánt területen önálló telekként kialakíthatók közlekedési célú út és közmű területek az övezeti előírásban szereplőtől eltérő méretű telken is, ha a telekalakítás az övezet tervezett felhasználáshoz illeszthető, azt nem teszi lehetetlenné.


A létesítmények elhelyezésének szabályai


8.§


/1/Azokon a területeken, ahol a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervei építési hely határát jelölnek meg épületet elhelyezni csak az építési hely határa jellel körülhatárolt területen belül lehet.

/2/Ahol a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási terve nem tartalmaz építési hely határvonalat, ott az épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsókerti méretek betartásával kell meghatározni.

/3/Oldalhatáron álló beépítés esetén

 • kelet-nyugati fekvésű teleknél az északi oldalhatáron
 • dél-kelet – észak-nyugati fekvésű teleknél az észak-keleti oldalhatáron
 • észak-kelet – dél-nyugati fekvésű teleknél az észak-nyugati oldalhatáron
 • észak-déli fekvésű teleknél a keleti oldalhatáron

kell az épületeket elhelyezni.

/4/[5]Az építmények közötti legkisebb távolságok 14 m-nél nagyobb telekszélesség esetében az OTÉK 36 §-ban foglaltak kötelezően betartandóak.

/5/Az újonnan beépítésre kerülő területek beépítése előtt vízügyi szakvéleményt kell készíttetni az adott területre és a vízügyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

/6/Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképítményt a fő funkciót hordozó épülettel egybeépítve vagy a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron lehet elhelyezni.

/7/Azokon a területeken, ahol az építési övezeti előírásoktól eltérően alakult ki a telek szélessége - az építési telek beépítési módjára és az építmények között megengedett legkisebb távolságokra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megosztható a telek, ha az övezeti előírás többi paraméterének megfelel.


A kialakult esetekre vonatkozó rendelkezések


9.§


/1/Az építési övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet és bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult meg a HÉSZ közreadása előtt; továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni.

/2/Ha a beépítettség mértéke magasabb vagy a telek területe kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévő épület felújítható, átalakítható, de sem a beépítettség, sem az épületek építménymagassága nem növelhető. Falusias lakóterületeken az övezetre előírt telek paramétereket el nem érő – kialakult - telek esetében a beépítettség az övezetre meghatározott mértékig növelhető. A szintterület a tetőtér beépítésével növelhető[6].

/3/Amennyiben a telek területe kisebb a megengedettnél és a telekhatár módosítása semmilyen módon nem lehetséges, valamint a rajta lévő épület elbontásra kerül, maximum az eredeti épülettel megegyező nagyságú épület építhető. Az építési hely kötelező határa az eredeti épület helyének határa. A megengedett maximális építménymagasság az eredeti épület építménymagassága.

/4/Az övezeti előírásoknak nem megfelelő, kialakult építménymagaságok esetén az épület felújítható, átalakítható, új épület építésekor azonban az övezeti előírásoknak megfelelő építménymagasságot kell az építési telken alkalmazni.

/5/Az építési telekre már korábban túlnyomórészt felosztott telektömb területén, amennyiben a már kialakult telek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak a telek a beépítési mód, beépítettség és az építmények között megengedett legkisebb távolság figyelembevételével beépíthető.

/6/ [7]A telekhatárok módosításakor az övezeti határvonaltól legfeljebb 10 méter eltérés engedélyezett.


A közművekre vonatkozó rendelkezések


10.§


/1/Útépítésnél, útrekonstrukciónál a csapadékvizek elvezetéséről, a közművek kiépítéséről, illetve szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

/2/Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

/3/A közművekkel kapcsolatos mindennemű egyéb építési tevékenység során az ágazati előírásokat és a vonatkozó szabványokat kell figyelembe venni.

/4/A teljes közművel nem rendelkező területeken a közművek kiépítéséig a szennyvíztárolást zárt szennyvíztározóban kell megoldani. A teljes közművesítettségbe jelen esetben a zárt, fedett csapadékvíz elvezetés megléte nem tartozik bele.

/5/A település belterületén az ivóvízhálózaton 200 méterenként tűzcsapot kell elhelyezni.

/6/A szabályozási előírások során a teljes közművesítettség nem foglalja magában a zárt csapadékvíz elvezetés meglétének követelményét.Művi értékvédelem


11.§


/1/ Országos védelemben részesített művi érték a településen nincs.

/2/ Helyi védelem alá vont objektumok:

          Objektum                                                hrsz    

         

          Római katolikus templom                         5/8.hrsz.         

          Millenniumi emlékkereszt                         5/8.hrsz.         

          Temetőkereszt                                        0115.hrsz.       

          Vasútállomás épülete                              MÁV terület

          Régi bakterház                                        A vasúti átjáró mellett, MÁV terület


/3/ A helyi védelem alá vont létesítményeket eredeti formájukban kell megtartani. Épület esetén megőrizve a tetőidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolásokat, anyag és színhasználatot.

/4/ A védett épület belső átalakítása, korszerűsítése esetén az átalakításokat az eredeti szerkezet tiszteletben tartásával kell megoldani. A védettség a belső korszerűsítéseket nem akadályozhatja, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni a mai kor igényeinek megfelelő használatát.

/5/ Amennyiben a helyi védelem alatt álló létesítmény valamely okból életveszélyessé válik és bontása elkerülhetetlen, részletes felmérési tervdokumentáció készítendő.

/6/A helyi védelem határán belül, vagy az épület közvetlen környezetében, a védelem alatt álló létesítménnyel stílusban és funkcióban is harmonizáló építmény helyezhető el úgy, hogy azt a rálátásban ne akadályozza.

/7/[8]

/8/Az ismert (azonosított) és feltételezett régészeti lelőhelyeken és a régészettel érintett területeken a 30 cm-t meghaladó talajbolygatással járó tevékenységet csak a szakhatóság hozzájárulásával lehet végezni. Ismert és feltételezett régészeti lelőhelyek a településen a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervlapján régészeti lelőhely határa jellel határolt területek.


1. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános–Krémer

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31157

Lelőhely koordinátái: 560266–261882

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma: 0164/1,3, 0173/1

Lelőhely típusa: település, éremlelet, templom

Lelőhely kora: Árpád-kor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

Terepbejárás során egy Árpád-kori település és ahhoz tartozó erődített templom és templomkörüli temető nyomait figyelték meg. Melyet az "Oppidum Atti Joannis"-ként említett településsel azonosítják.


2. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános–Krémer II. lelőhely

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31158

Lelőhely koordinátái: 560789–261505

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma: 0161/5

Lelőhely típusa: település

Lelőhely kora: Középkor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

Terepbejárás során egy középkori település nyomait figyelték meg.


3. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános–N/5 tábla

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31160

Lelőhely koordinátái: 563514–263538

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma: 0104/2

Lelőhely típusa: templom, temető, település

Lelőhely kora: Középkor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

Mezőgazdasági munkák során 1981-ben egy későközépkori templom és templomkörüli temető bolygattak meg. Melynek területén 1982-ben T. Szőnyi Eszter végzett leletmentést. Ugyanitt előkerült egy római-kori sír is.


4. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – (Gönyű) Proletár-dűlő, Arrabona 7. burgus

Lelőhely KÖH azonosító száma: 1771

Lelőhely koordinátái: 560497–266373

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-414

Lelőhely helyrajzi száma: 047/6,29

Lelőhely típusa: település, őrtorony, temető

Lelőhely kora: Őskor, Római-kor, Középkor, ismeretlenkorú

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Korábban Gönyű alatt volt nyilvántartva.


Lelőhely leírása:

Az 1. sz. főút és a Duna-part közötti területen, a főúttól É-ra fekvő alacsony dombsor Dunára néző peremén 1975-ben T. Szőnyi Eszter egy római-kori őrtorony épületének maradványait tárta fel. A 15x15 m kiterjedésű, lekerekített sarkú négyzetes alaprajzú őrtorony épületének csak a száraz alapozása maradt meg. A tornyot egy 23x27 méteres szabálytalan ovális árok övezte. Az őrtornyot Visy Zsolt Arrabona 7. burgus-ként azonosította.


Az őrtoronytól Ny-ra 120 méterre a Bakony-patak partján légifelvétel alapján Visy Zsolt egy másik őrtoronyra utaló jelenséget figyelt meg. Azonban ezt a helyszíni bejárás során beazonosítani még nem tudták. Ezt Visy Zsolt provizórikusan Arrabona 9. burgus-ként azonosított.


Untitled-Scanned-02


1. ábra: Arrabona 9. burgus feltárt maradványa


5. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – (Gönyű) Hömbölgő domb

Lelőhely KÖH azonosító száma: 1783

Lelőhely koordinátái: 560156–266078

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-414

Lelőhely helyrajzi száma: 047/6

Lelőhely típusa: település

Lelőhely kora: Őskor, bronzkor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Korábban Gönyű alatt volt nyilvántartva.


Lelőhely leírása:

Terepbejárás során egy bronzkori település emlékeit figyelték meg.


6. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – (Gönyű) Lőkös János földje

Lelőhely KÖH azonosító száma: 1784

Lelőhely koordinátái: 560658 – 266252

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-414

Lelőhely helyrajzi száma: 047/29

Lelőhely típusa: település

Lelőhely kora: Őskor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Korábban Gönyű alatt volt nyilvántartva.


Lelőhely leírása:

Terepbejárás során egy őskori település emlékeit figyelték meg.


7. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – (Gönyű) 7. lelőhely

Lelőhely KÖH azonosító száma: 1785

Lelőhely koordinátái: 562571– 266213

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-414

Lelőhely helyrajzi száma: 060/4, 061

Lelőhely típusa: Római-kor

Lelőhely kora: Szórványlelet

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Korábban Gönyű alatt volt nyilvántartva.


Lelőhely leírása:

Terepbejárás során szórvány római-kori leleteket gyűjtöttek.


8. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – Bőnyi úttól nyugatra

Lelőhely KÖH azonosító száma: 70035

Lelőhely koordinátái: 561887, 262655

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma:

Lelőhely típusa: Őskor, Római-kor

Lelőhely kora: Település

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

A Bőnyi úttól Ny-ra eső területen őskori és római-kori településre utaló leleteket gyűjtöttek helyszíni szemle során.


9. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – Kisszentjános, Ottómajor

Lelőhely KÖH azonosító száma: 70445

Lelőhely koordinátái: 558784, 261663

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma:

Lelőhely típusa: Ismeretlen

Lelőhely kora: Település

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

A KÖH nyilvántartásában szerepel egy ismeretlen korú lelőhely, melynek előkerülése közöletlen.


10. lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános – Nagy-rét-M1-től D-re

Lelőhely KÖH azonosító száma: 68285

Lelőhely koordinátái: 559842, 260517

Lelőhely térképszelvény száma: EOV 73-432

Lelőhely helyrajzi száma:

Lelőhely típusa: Ismeretlen

Lelőhely kora: Település

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

A KÖH nyilvántartásában szerepel egy Bőny és Nagyszentjános területére eső, ismeretlen korú lelőhely, melynek előkerülése közöletlen.


1. azonosítatlan lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános–Krämer tanya közelében

Lelőhely KÖH azonosító száma: 1762

Lelőhely koordinátái: nem ismert

Lelőhely térképszelvény száma: nem ismert

Lelőhely helyrajzi száma: nem ismert

Lelőhely típusa: település, temető, templom


Lelőhely kora: Középkor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása: A területen egy középkori falu fekszik, amire az itt előkerült kerámialeleteken kívül az okleveles források is utalnak A lelőhelyet többen az úgynevezett Öreg-Szentjánossal azonosították, ami II. András uralkodása alatt "Oppidum Atti Joannis"-ként említették.2. azonosítatlan lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános–Homok

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31159

Lelőhely koordinátái: nem ismert

Lelőhely térképszelvény száma: nem ismert

Lelőhely helyrajzi száma: nem ismert

Lelőhely típusa: éremlelet

Lelőhely kora: középkor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

Nagyszentjános ismeretlen részén középkori éremlelet került elő.


3. azonosítatlan lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31161

Lelőhely koordinátái: nem ismert

Lelőhely térképszelvény száma: nem ismert

Lelőhely helyrajzi száma: nem ismert

Lelőhely típusa: éremlelet

Lelőhely kora: Római-kor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


4. azonosítatlan lelőhely

Lelőhely neve: Nagyszentjános

Lelőhely KÖH azonosító száma: 31162

Lelőhely koordinátái: nem ismert

Lelőhely térképszelvény száma: nem ismert

Lelőhely helyrajzi száma: nem ismert

Lelőhely típusa: éremlelet

Lelőhely kora: Római-kor

Lelőhely védettsége:

KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.


Lelőhely leírása:

Nagyszentjános ismeretlen részén római-kori éremlelet került elő.


/9/A nemzeti kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében a település teljes közigazgatási területén leletbejelentési és leletbeszolgáltatási kötelezettség érvényes.

/10/Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elő a felfedező köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni.


Táj-és településkép védelem


12.§


/1/A településkép védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,30-1,00 méter között legyen.

/2/Az előkertek mélysége és a beépítési vonal a meglévő épületek többségéhez igazodjon. Új beépítés esetén az előkert mélysége  min. 5 méter legyen.

/3/Melléképítmény kivételével tetőhéjalásra szürke pala és hullámpala nem alkalmazható.

/4/A település területén sátor, lakókocsi, mobil árusítóhely és más hasonló ideiglenes jellegű építmény csak eseti, alkalomhoz kötött és határozott időre szóló ideiglenes engedély alapján helyezhető el. A mobil árusítóhelyet üzemen kívüli időben a területről el kell távolítani.

/5/A település területén meglévő növényzetet kivágni (tervszerű ritkítás és csere kivételével) csak indokolt esetben és a hatályos jogszabályoknak megfelelően lehet. 


Természetvédelem


13.§


/1/ Országos természetvédelem alá eső terület az Erebe-szigetek Erdőrezervátum. A következő helyrajzi számok tartoznak ide: 051; 052; 053; 054; 055; 056; 057.


Környezetvédelem


14.§


/1/[9]

/2/ [10]

/3/[11]

/4/[12]

/5/[13]

/6/[14]

/7/[15]

/8/[16]

/9/ [17]

/10/A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapján kötelezően fatelepítés jellel kijelölt helyeken a szél elleni védekezés és talajerózió elleni védekezés céljából fasorokat ill. facsoportot kell telepíteni.

/11/[18]


BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK


Lakóterületek


15.§


Általános előírások:

/1/Épületek elhelyezése:

 • már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek az utcában már jellemzően kialakult méretekhez kell igazodni.
 • új beépítésű területeken az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározásánál az OTÉK 35.§ –ban foglaltak az irányadóak

/2/Az oldalhatáron álló beépítés esetén az előkerti, oldalkerti, hátsókerti méretek betartásával meghatározott építési helyen az épület szabadon állóként is elhelyezhető.

/3/A lakóterületek övezeti tagolását a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapja tartalmazza.

/4/Az újonnan kialakított falusias lakóterület övezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hátsókertek mélysége min. 10 m.

/5/A falusias lakóterületen melléképítmény csak a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron helyezhető el. A melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület építménymagasságát.

/6/A falusias lakóterület (L f) jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, általában egy önálló rendeltetési egységet magába foglaló telkeket tartalmazó övezet.

/7/A falusias lakóterületen (L f) egy telken belül legfeljebb kettő egylakásos vagy egy kétlakásos lakóépület helyezhető el.


A részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:


Falusias lakóterületek:

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM

(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett

építménymagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)


Lf-1

O

0,5

30

50

14

45

600

3,5

4,5

2


Lf-2

O

0,5

30

50

14

80

1000

3,5

4,5

2


Lf-3

O

0,5

30

50

13

60

700

3,5

4,5

2


Lf-4

O

0,5

30

50

18

50

900

3,5

4,5

2


Lf-5

SZ

0,5

30

50

30

30

1000

3,5

K

2


Lf-6

O

0,5

30

50

16

40

600

3,5

4,5

2


Lf-7

O

0,5

30

50

23

40

900

3,5

4,5

2


Lf-8

O

0,5

30

50

15

60

900

3,5

4,5

2


Lf-9

O

0,5

30

50

17

50

850

3,5

4,5

2


Lf-10

SZ

0,5

30

50

40

40

800

3,5

4,5

2


Lf-11

SZ

0,5

30

50

18

30

500

3,5

4,5

2


Lf-12

O

0,5

30

50

18

45

800

3,5

4,5

2


Lf-13

O

0,5

30

50

18

40

700

3,5

4,5

2


Lf-14

O

0,5

30

50

14

30

400

3,5

4,5

2Kisvárosias lakó területek:


L k-1

SZ

30/50

0,7

jelű építési övezet

7,5

30/50/1000


Megengedett használat

Lakóépület

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Lakosságot nem zavaró kisipari építmény

Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 30 m

Mélység: 50

Terület: 1000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,7

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum: 7,5 m

L k-2

SZ

30/50

0,7

jelű építési övezet

7,5

20/50/1000


Megengedett használat

Lakóépület

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

Lakosságot nem zavaró kisipari építmény

Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %


A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m

Mélység: 50

Terület: 1000 m2

A beépítési mód

Szabadonálló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,7

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum: 7,5 mKertvárosias lakóterületek:

Övezeti jel

Beépítési mód

SZTM

(szintterületi mutató-M2/M2)

A megengedett legnagyobb beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%)

A beépítéshez szükséges telek legkisebb

Az épület megengedett

építménymagassága

Az építhető terepszint feletti szintek száma

Megjegyzés

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)


Lke-1

Z

0,6

30

50

11

25

250

3,5

4,5

2


Lke-2

O

0,6

30

50

16

50

800

3,5

4,5

2


Lke-3

Z

0,6

30

50

15

20

350

3,5

4,5

2
Gazdasági területek


16.§

/1/A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek ill. szolgáltató létesítmények elhelyezésére kijelölt terület.

/2/Az ipari jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági terület a nagy zajjal járó üzemi tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

/3/A G ksz és G ip jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak.

/4/ A gazdasági területek esetében a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervén jelölt helyeken védőerdő sávot kell telepíteni.


A részletes övezeti előírásokat a következő táblázatok mutatják:

G ksz-1

SZ

50/30

1,5

jelű építési övezet

9,0

30/100/3000


Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény (melyeknek a szennyezési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg a lakóterületekre előírt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás

Parkoló

Igazgatási és irodaépületek

Raktárépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervén jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 10 m

Oldalkert mélysége: min. 10 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 9,0 m


G ksz-2

SZ

50/30

1,0

jelű építési övezet

7,5

20/50/1000


Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény (melyeknek a szennyezési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg a lakóterületekre előírt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás

Parkoló

Igazgatási és irodaépületek

Raktárépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervén jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 20 m

Mélység: min. 50 m

Terület: min. 1000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 10 m

Oldalkert mélysége: min. 10 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 7,5 m


G ip

SZ

50/20

1,5

jelű építési övezet

9,0

30/100/3000


Megengedett használat

Zavaró hatású nagy zajjal járó vagy bűzös tevékenységgel kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek

Egyéb előírások

A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervén jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

20 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 9,0 mVegyes területek


17.§


 /1/A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapján Vt-1, Vt-2 és Vt-3 jellel jelölt településközpont-vegyes területeken a következő övezeti előírások érvényesek:


V t-1

O

30/50

1,0

jelű építési övezet

4,5

17/45/750


Megengedett használat

Lakóépület

Igazgatási épület

Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület

Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház

A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 17 m

Mélység: 45 m

Terület: 750 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős

Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5 m

Hátsókert mélysége: min. 8 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Maximum. 4,5 mV t-2[19]

SZ

30/50

1,0

jelű építési övezet

4,5

20/50/1000


Megengedett használat

Lakóépület

Igazgatási épület

Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület

Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház

A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 50 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 20m

Mélység: min. 50m

Terület: min. 1000m2

A beépítési mód

Szabadon álló, lapostetős és magastetős

Előkert mélysége. min.: 5m

Oldal és hátsókert mélysége: min. 8m

Kivéve ahol azt az SZT építési hellyel vagy kötelező építési vonallal másként jelöli.

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Maximum. 4,0 m


V t-3

SZ

60/30

1,0

jelű építési övezet[20]

9,5

30/50/1000


Megengedett használat

Lakóépület

Igazgatási épület

Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület

Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház

A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 30m

Mélység: 50m

Terület: 1000m2

A beépítési mód

Szabadonálló, lapos és magastetős

Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

60 %

A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)

Maximum. 9,5 mKülönleges területek


18.§


/1/A sport és szabadidős területek a TH TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervlapján

 K SP – 1, K SP – 2, K vt, K t jellel ellátott sportpálya területe.K SP-1

SZ

10/60

0,5

jelű építési övezet

7,5

30/100/3000


Megengedett használat

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevékenységet, vendéglátást és turizmust szolgáló épületek, építmények

Sportlétesítmények

A terület fenntartásához szükséges épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

A terület szárazföldi részének 60% -a

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 7,5 mK SP-2

SZ

10/60

0,5

jelű építési övezet

4,5

30/100/3000


Megengedett használat

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevékenységet szolgáló épületek, építmények

Sportlétesítmények

A terület fenntartásához szükséges épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

60%

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 4,5 mK vt

Víztározó és horgásztó

jelű övezet


/1/ A víztározó területén csak a fenntartáshoz szükséges, műszaki jellegű és a horgászathoz kapcsolódó létesítmények helyezhetőek el.

/2/ A K vt övezet területén az építmények(stég, szivattyúház stb.) által elfoglalt terület a vízfelület 2%-át nem haladhatja meg. Az építmények által egyedileg elfoglalt egybefüggő terület max.10m2 lehet.


K t

Temető

jelű övezet


/3/A temető területén maximum 2%-os beépítettség mellett a terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyezhető el. A megengedett építménymagasság 4,5 méter. Az övezetben szabadon álló és oldalhatáron álló, magastetős épület helyezhető el.

/4/A temető kerítése csak természetes anyagból (kő, tégla, fa) készíthető. A kerítés kegyeleti szempontból minimum 50 %-ban tömör építésű és 1,80-2,50 m közötti magasságú kell legyen. A kerítés belső oldalán cserjét ill. fát kell telepíteni a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervlapján jelölt helyen és szélességben.

/5/A temetőben lévő sírjelek magassága nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temető területének max. 65 %-át foglalhatják el. Egyéb kérdésekben a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadó.BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK


Közlekedési- és közműterületek


19.§


/1/A közlekedési és közmű elhelyezési területbe a községen áthaladó országos közutak, az önkormányzati fő- és gyűjtő utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák valamint ezek csomópontjai tartoznak.

/2/A tervezési területen az utak szabályozási szélességét a TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapjai, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák.

/3/Az utak területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartása mellett az út kezelőjének hozzájárulásával és a vonatkozó ágazati szabványok, előírások betartásával lehet.

/4/A közlekedési területen elhelyezhetőek az OTÉK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesítmények.

/5/A közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet.

/6/A területen az útkategóriák alábbiak:


Jel                                    Név                                                     Tervezési osztály jele


KÖ a                                 Autópálya – M1                                    K.I.

KÖ f                                  Állami másodrendű főút                         K.IV.

KÖ m                                Állami mellékút, összekötő út                K.V.

KÖ t                                  Településközi önkormányzati út             K.V.

KÖ gy                               Gyűjtőút                                               B.V. ; K.V.

KÖ                                    Kiszolgáló út                                        B.VI.

KÖ gya                                                           Gyalogút                                              B.X.

/7/Állami mellékutak a belterületen az alábbi utcák: Fő út.

/8/Gyűjtőutak a belterületen az alábbi utcák: Árpád, Attila és Erdősor utca.

/9/Gyalogutak a belterületen az alábbi utcák: az 1/2., 392/2. és a 417/23 hrsz. alatt lévő utcák.

/10/A területen kizárólagos közműterületek:

KÖ tk                                Mélyfúrású kút területe

KÖ hg                               Víztorony

KÖ vt                                Víztározó területe

KÖ v                                 Vízfelület

KÖ sz                               Szennyvíztisztító területe

/11/A közműterületeken csak az adott közmű rendeltetésének megfelelő létesítmények helyezhetők el.Zöldterületek


20.§


Z közpark

jelű övezet
/1/Zöldfelület az állandó növényzettel fedett közpark területe.

/2/A közpark területén elhelyezhetőek a pihenést, testedzést szolgáló létesítmények (térbútorok, játszóterek) illetve a fenntartást szolgáló létesítmények.

/3/Az övezetben maximum 2% beépítési százalék mellett 3,0-3,5 m-es építménymagasságú építmény építhető szabadon álló módon.

/4/A területen az OTÉK 27 § (2)-(3)bekezdés előírásait alkalmazni kell.

/5/A közparkok parkosítását és kialakítását, növényzettelepítéseket kert és tájtervező szakemberrel kell megterveztetni.

/6/Közterületen a térbútorok megválasztásakor ügyelni kell azok összhangjára, egységes megjelenésére. Az anyaghasználat során csak természetes anyagokat lehet alkalmazni a területen, (kő, tégla, fa) beton és vasbeton elemek nem helyezhetőek el. Az itt elhelyezendő építmények lefedésére pala, hullámpala, hullámlemez nem alkalmazható.


Erdőterületek


21.§


/1/A területen az alkalmazott kategóriák az alábbiak:

            E            Gazdasági célú erdő

            E v         Védő erdő


/1/A gazdasági célú erdő területén a 100.000m2-t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg.

/2/A közjóléti erdő egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület, melyen 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg.

/3/A védőerdő területe elsődlegesen környezetvédelmi célokat szolgál. A területén építmény nem helyezhető el.


Mezőgazdasági területek


22.§


/1/ A területen a mezőgazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak:

M általános:

       M sz       Szántóterület

       M r         Rét és legelő területe

       M ü         Mezőgazdasági üzemi terület


/2/A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapjain az M sz, M r jellel jelölt területeken az OTÉK 29.§ előírásait kell alkalmazni.


/3/A mezőgazdasági területeken meglévő a deflációs hatást csökkentő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni. A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a hiányzó helyeken, új fasorok ültetendők.


/4/ Mezőgazdasági üzemi területen állattartás csak az Mü-1* övezetben lehetséges.


/5/ Mezőgazdasági üzemi területeken technológiai célú építmény 30 m építménymagasságig építhető.


/6/ Mezőgazdasági üzemi területen gépek tárolására és javítására alkalmas épületek elhelyezhetőek.

M ü-1

SZ

30/30

1,5

jelű építési övezet

9,0

30/100/3000


Megengedett használat

Mezőgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás, stb.) kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervein jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.

Egyéb korlátozások

Az övezeten belül az állattartás nem megengedett

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A lakóterületekre érvényes paramétereket kell teljesíteni

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 9 mM ü-1*

SZ

30/30

1,5

jelű építési övezet

9,0

30/100/3000


Megengedett használat

Mezőgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás, állattartás stb.) kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

Egyéb előírások

A TH-02-02-06 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási és a TH-08-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű tervein jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állni.

Egyéb korlátozások

Az övezeten belül az állattartás megengedett

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

A lakóterületekre érvényes paramétereket kell teljesíteni

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 9 m
M ü-2

SZ

30/30

1,0

jelű építési övezet

7,5

20/50/1000


Megengedett használat

Mezőgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás) kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

Egyéb előírások

Az övezeten belül az állattartás nem megengedett

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 20 m

Mélység: min. 50 m

Terület: min. 1000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 7,5 m
M ü-3

SZ

30/30

0,5

jelű építési övezet

6,0

30/100/3000


Megengedett használat

Mezőgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás) kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek

Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

Egyéb előírások

Az övezeten belül az állattartás nem megengedett

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m

Mélység: min. 100 m

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló

Előkert mélysége: min. 8 m

Oldalkert mélysége: min. 6 m

Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 6,0 m


M ü-4[21]


SZ

30

/30


1,0


JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET75

20

/  -

/2000


  

Megengedett használat

Mezőgazdasági nem zavaró tevékenységgel (terménytárolás, terményfeldolgozás) kapcsolatos épületek, építmények

Igazgatási és irodaépületek Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek,

nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény maximum 2000m²-ig

közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30%

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint

Egyéb előírások


A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 20 m

Terület: min. 2000 m²

A beépítési mód

Szabadon álló


Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség

1,0

megengedett építménymagasság

Maximum 6,0 m
Egyéb területek


23.§


/1/Az egyéb területekbe a folyóvizek medre és partja, nyílt csatornák, vízelvezető árkok medre és partja tartoznak.

/2/A területen az egyéb területek alkalmazott kategóriája az alábbi:

       V              Általános vízgazdálkodási terület

       V E            Vízgazdálkodási erdő területe

       V R                        Vízgazdálkodási rét, legelő terület

       V N                        Vízgazdálkodási nádas területe

/3/ A vízgazdálkodási területeken építményt elhelyezni csak a 46/1999. (III. 18.) a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló kormány rendelet figyelembe vételével lehet.

/4/A vízgazdálkodási területen az OTÉK 30. § (2) bekezdésben foglalt építmények helyezhetőek el.

/5/[22]Az általános vízgazdálkodási övezetben az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a telekterület 3 %-át nem haladhatja meg. A megengedett építménymagasság 3,5 méter, technológiai célú építmény esetén 6,0 méter.


24. §


A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények (útépítés és közművesítési hozzájárulás)


/1/ Az újonnan beépítésre szánt területeken, a még ki nem épített, úttal, közművel el nem látott területeken a területre előírt közműveket és kiszolgáló szilárd burkolatú utakat a tulajdonosoknak kell kiépíteniük, az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben foglaltak szerinti követelményrendszer és határidő alapján.Hatálybalépés


25.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagyszentjános önkormányzatának 17/2003.(XII.1) ÖK. rendelet valamint az azt módosító 2/2005.(II. 11.) rendelet a helyi építési előírásokról és az egyes építési munkák engedélyezéséről hatályát veszti.
                              Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.                                              Unger Vilmos s.k.

                                          jegyző                                                                          polgármester[1]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2016. augusztus 27-től.

[3]

Megállapította a 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. május 1-től.

[4]

Megállapította a 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2012. május 1-től.

[5]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[6]

Megállapította a 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2012. május 1-től.

[7]

Megállapította a 26/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 1-jétől. Folyamatban lévő ügyekben akkor alkalmazandók, ha azok az ügyfélre kedvezőbb szabályt tartalmaznak.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 26/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bek. hatálytalan 2013. január 1-jétől.

[9]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[10]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[11]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[12]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[13]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[14]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[15]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[16]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[17]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[18]

Módosította a 11/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 27-től.

[19]

Megállapította a 14/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. július 1-jétől. Folyamatban lévő ügyekben akkor alkalmazandók, ha azok az ügyfélre kedvezőbb szabályt tartalmaznak.

[20]

Megállapította a 26/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 1-jétől. Folyamatban lévő ügyekben akkor alkalmazandók, ha azok az ügyfélre kedvezőbb szabályt tartalmaznak.

[21]

Megállapította a 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2012. május 1-től.

[22]

Módosította a 9/2014 (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 2-ától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
TH 02-02-06 sz-1
471.83 KB
TH 02-02-06 sz-2
322.18 KB
TH 08-02-14 sz-1/M1
514.19 KB
TH 08-02-14 sz-1/M2
487.62 KB
9.2012.IV.26. ÖK. R._A1_ÁTNÉZETI
1.33 MB
KT__SZTM 2011-1_FARKAS ZOLTÁN
376.8 KB
KT_SZTM 2011-2_ÖVÁROK
418.41 KB
KT_SZTM 2011-3_FRIGOMILL
346.23 KB
Ö-SZT1
190.56 KB