Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (XII.14.) önkormányzati rendelete a község címeréről és zászlajáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a község címeréről és zászlajáról

Nagyszentjános Község Önkormányzata az 1990 évi LXV. törvény 1.§. 6/ bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja


Az önkormányzat jelképei


1.§. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


A címer leírása


2.§. Az önkormányzat címere: csücskös talpú kék tárcsapajzson zöld hármashalmon evangélista Szent János barna kámzsában fekete haját arany koszorú övezi bal kezében lévő arany kehelyből két vörös kígyó emelkedik ki.

A szent jobb és bal oldalán lebegő aranyszínű búzakalász. A pajzs alatt kék szalagon arany betűkkel Nagyszentjános felirat.


A címer használatának köre és szabályai


3.§. /1/ Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni kell:

   a.) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző,    pecsétnyomó esetébn legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,

   b.) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

   c.) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain,

   d.) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

   e.) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

   f.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

   g.) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

   h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.

/2/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

/3/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


4.§. /1/ A 3.§. /1/ bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre – e rendelet alapján a polgármester állapítja meg.

/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

/3/ A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

/4/ A (3) bekezdésben szereplő egy összegű díj 5.000.- Ft, az átalány összege gazdálkodó szerveknél évi 10.000.- Ft. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az ebből származó éves árbevétel 1%-a, de legkevesebb 10. 000.- Ft.


5.§. /1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

   a.) a kérelmező megnevezését és címét,

   b.) a címerhasználat célját,

   c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

   d.) a címer előállításának anyagát,

   e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

   f.) a használat időtartamát,

   g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, (rajzát, fényképmásolatát stb.),

   h.) a felhasználásért felelős személy

 /2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

   a.) az engedélyes megnevezését és címét,

   b.) az előállítás anyagát,

   c.) az engedélyezett felhasználás célját,

   d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

   e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

   f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

   g.)  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

   h.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét,

/3/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

/4/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.


6.§. /1/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

/2/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredetik színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


7.§. /1/ A zászlólap - a zászlórúd felől nézve téglalap - melynek rövidebb oldala van a zászlórúdra függesztve, tört fehér színű, a zászló hosszanti oldalának felező tengelyén szimmetrikusan helyezkedik el a község címere. A zászlólap arannyal rojtozott

 /2/ Az Önkormányzat zászlaja a szokásos illetve a szabványos méretben készül.

/3/ A zászlórúd világosra pácolt fából készült, a zászlócsúcs anyaga sárgaréz.

/4/ Az Önkormányzat zászlaja a Községháza dísztermében kerül elhelyezésre.


A zászló használata


8.§. /1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

   a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

   b.) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,

   c.) a képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

   d.) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

   e.) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Jogosulatlan használat


9.§. [1]

10.§. Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a

4 /2001. (VI. 01.) számú rendelet.

11.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

         2006(123/Ek. irányelvnek való megfelelést szolgálja.


      Unger Vilmos s.k.                                                           Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.  

        polgármester                                                                                       jegyző                                                  Kihirdetve: 2008. december 14.
                                                                          Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                                                          jegyző[1]

  Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2012. június 2-jei hatállyal.