Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Nagyszentjános Község Önkormányzatának képviselő-testülete ( a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési tevékenység  fejlesztése, a civil szervezetek feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében  - a helyi sajátosságok figyelembe - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Helyzetelemzés


Nagyszentjánosnak önálló közművelődési intézménye és önálló közművelődési színtere nincs. A rendezvények a következő helyszíneken tarthatók: sportpálya,  általános iskola, óvoda. Az iskolai és községi könyvtár a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában működik. A könyvtárat jellemzően a fiatalok, az iskola jelenlegi és volt diákjai látogatják.


Alapelvek


1. §


(1) Az önkormányzati kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek , a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.

(2) A közművelődési tevékenység során tilos minden hátrányos megkülönböztetés.

(3)Az Önkormányzat kötelező alapfeladata a Könyvtár, mint közművelődési intézmény fenntartása, működtetése, melyhez a feltételek biztosításáról gondoskodik.


A rendelet hatálya


2. §


E rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.


A közművelődési rendelet kiemelt céljai


3. §


(1) A kulturális rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényének figyelembe vételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek alapján határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, szakmai és finanszírozási feltételeit, a közművelődés helyi irányításának szabályait, a művelődési intézményi és civil kapcsolatrendszerét. Továbbá határozza meg a település közművelődési feladatait, törekvéseit, megalapozva a fejlesztés lehetőségeit.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja mindenkinek a jogát arra, hogy


a) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét

b) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet  alapítson, működtessen.

c) az e rendelet szerinti művelődési céljai megvalósításához közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.


(3) Az Önkormányzat a település kulturális igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével kiemelten támogatja az alábbi célkitűzések megvalósulását:


a) helyi hagyományok megteremtése, ápolása

b) hatékony, pontos, gyors információáramlás a rendezvények, programok szervezése során

c)  a településen megszerezhető sokszínű tudás elérését.


Az Önkormányzat közművelődési feladatai


4.§


(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során hangsúlyos feladatának tekinti:


a) a lakosság életlehetőségeinek javítása érdekében rendezvények szervezése

b) helyi értékeket védő, gazdagító összefogásokat összefogások, rendezvények, közösségek szervezése támogatása

c) információk gyűjtése, továbbítása a nevelési-oktatási intézmények, egyházak,  civil szervezetek között

d) a Könyvtár működtetése,  helyi és a kor igényeinek megfelelő szolgáltatás

e) gondoskodás a kölcsönözhető és helyben olvasható könyvtári állomány bővítéséről, a könyvtárközi kapcsolatok, kölcsönzés lehetőségének biztosításáról.


Az önkormányzati feladatellátás intézménye


5.§


(1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret az általános iskolában , óvodában ill. a sportpályán biztosít.

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézménye az Iskolai és Községi könyvtár. Az intézmény közművelődési feladatait részben önállóan látja el.

(3) Az önkormányzat meghatározza az Iskolai és Községi Könyvtár használati szabályait, működésének módját, feladatait. Kiadja az alapító okiratot, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot, költségvetési keretet biztosít a működtetéshez.
A közművelődés finanszírozása


6. §


(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel, a központosított előirányzatokból származó összeg, az elkülönített pénzalapból, valamint a különböző pályázatokból elnyerhető támogatás.

(2) A könyvtár  működési költségei kiterjednek az alapvető fenntartási feladatokra, személyi kiadásokra.


A helyi közművelődés szakember igénye


7. §


(1) A Könyvtár működtetésére  könyvtári részmunkaidős szakembert kell alkalmazni.

(2) A könyvtárosra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és egyéb vonatkozó,

 hatályos jogszabályok irányadók.

(3) A könyvtáros kinevezése a képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat az iskola igazgatója gyakorolja.


Záró rendelkezések


8. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kócs Sándor s.k.                                       Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

    polgármester                                                              jegyzőKihirdetve: 2002.szeptember 20.


             


Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                jegyző