Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2001. (X.12.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2001. (X.12.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Nagyszentjános község önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII. tv. ( a továbbiakban Ktv.) 4.§-ban kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. §-a, 49/J. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994- évi LXIV . tv. 13.§ (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Nagyszentjános Község önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


A rendelet 6.§-ának (19 bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a hivataltól - illetve a jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.I.


Köztisztviselői juttatások támogatások


2. §


(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja:

a) Szociális támogatások

  • rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
  • rendszeres természetbeni szociális segély


b) Családalapítási támogatás

  • egyösszegű - vissza nem térítendő támogatás
  • gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni juttatás


c) Illetményelőleg


(2) A köztisztviselő számára az önkormányzat a következő kulturális támogatásokat adhatja:


  • tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás


(3) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügyi támogatásokat biztosítja:


  1. szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjhoz történő - vissza nem térítendő hozzájárulás.


3. §


A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


4.§


(1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztatásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősül a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV. tv. 685.§ b) pontjában meghatározott személyek.


(2) A temetési segély összege: 50.000 Ft, melynek kifizetését a jegyző engedélyezi.


5. §


(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.


(2) A temetési segély összege 20.000 Ft, melynek kifizetését a jegyző engedélyezi.II.


A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok


6.§


(1) A nyugállományú köztisztviselő a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetben támogatásokban részesülhet:

  1. eseti szociális segély
  2. temetési segély
  3. kedvezményes étkeztetés


(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése a jegyző feladata.


7.§


(1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmet az érintett köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő- házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.


(2) A kérelemről a jegyző dönt, a támogatás megállapítása hivatalból is kezdeményezhető.

8.§


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2001. október 12-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2001. július 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.


                 Kócs Sándor s.k.                                                  Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                   polgármester                                                                           jegyző
Kihirdetve: 2001. október 12.
                                                                                               Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                                                                             jegyző