Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Nagyszentjános község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei


2.§


Nagyszentjános község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: Egészségház 9072 Nagyszentjános, Radnóti Miklós u. 2.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Győr környéki felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet, Győr, Dembinszky u. 29.


4.§


Nagyszentjános község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: Egészségház 9072 Nagyszentjános, Radnóti Miklós u. 2.


5.§


Nagyszentjános község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe Gönyű község Önkormányzatának teljes közigazgatási területével egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. Az Önkormányzatok között született megállapodás alapján a fogorvosi körzet székhelye: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos út 161.


6.§


Nagyszentjános község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet és a fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.


7.§

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az Egészségházban a 9072 Nagyszentjános, Radnóti Miklós u. 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések


8.§


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 12/2003.(IX.12.) ÖK. rendelete.

  Friderics Cecília                                                                     Törökné dr. Csölle Katalin

   polgármester                                                                                           jegyző