Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 20.§ (3) –(4) bekezdésében, 22. § (3) és (5) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, a 35.§ (4) bekezdésében, a 36.§ (1)- (2), valamint (5) bekezdésében, továbbá a 3. melléklet 1. pontjában az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Etikai Bizottság” szövegrész lép.


2.§


Az SZMSZ 3. melléklete 1. pontja kiegészül az alábbi l) ponttal:


„l) ellátja az etikai eljárás során a külön szabályzatokban meghatározott feladatokat.”3.§


E rendelet 2016. október 1-én lép hatályba.Nagyszentjános, 2016. szeptember 29.

Friderics Cecília

polgármesterTörökné dr. Csölle Katalin

jegyző