Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 15/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 15/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 15/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§ (1) A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb január 15. napjáig lehet benyújtani a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalnál e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány alkalmazásával.”


2. §


 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                Friderics Cecília                                                   Törökné dr. Csölle Katalin

                                 polgármester                                                                     jegyző