Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a települési adóról


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 6. §-ban foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési adóról a következő rendeletet alkotja:
Adókötelezettség


1. §


     (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő magas építmény.


(2) Az adókötelezettség a magas építmény teljes magasságára kiterjed.Az adó alanya


2. §


Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a magas építménynek üzemeltetője vagy ennek hiányában tulajdonosa. Amennyiben az üzemeltető és a tulajdonos személye elválik egymástól,az adó alanya az üzemeltető. Az adó alapja


3. §


Az adó alapja a magas építmény teljes magassága, méterben meghatározva.  Az adó mértéke


4. §


(1) Az adó évi mértéke: 20 métertől 29.9 méterig    1.000.000 Ft/ év


(2) Az adó évi mértéke: 30 métertől 39.9 méterig    1.250.000 Ft/ év


(3) Az adó évi mértéke: 40 métertől 49.9 méterig    1.500.000 Ft/ év


(4) Az adó évi mértéke: 50 métertől 59.9 méterig    1.750.000 Ft/ év


(5) Az adó évi mértéke: 60 métertől 69.9 méterig    2.000.000 Ft/ év


(6) Az adó évi mértéke: 70 métertől 79.9 méterig    2.000.000 Ft/ év


(7) Az adó évi mértéke: 80 métertől                         2.500.000 Ft/ év


(8) Az adónak a 30 %-át kell megfizetni 2017-ben.  Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése


5. §


(1)    Magas építmény év közben történő építése esetén az adókötelezettség a felépítés napját követő naptól keletkezik, és az adófizetési kötelezettség az adott naptári évre időarányosan terheli az adóalanyt. E rendelet hatályba lépésekor meglévő magas építmények esetében az adókötelezettség keletkezése 2017. január 1. napja.


(2)    Az adókötelezettség megszűnik

(a) a magas építmény megszűnése, megszüntetése esetén a megszűnést, megszüntetést követő naptól,

(b) az üzemeltető vagy tulajdonos személyében bekövetkező változás esetén a következő év első napjától,

(c) az üzemeltető vagy tulajdonos jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés jogerőssé válását követő naptól.


(3)  Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett – változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.Adómentesség


6. §


Adómentés a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A § (1) bekezdés rendelkezésein túl az egyházi és a civil szervezet által üzemeltetésben, vagy tulajdonban álló magas építmény.  Egyéb rendelkezések


7. §


(1)  Az adóalany köteles az adó megállapításához szükséges adatszolgáltatásra, az adott év január 1-i állapotnak megfelelően, első alkalommal legkésőbb 2017. január 31-ig, az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, megszűnéséről illetőleg változásáról az azt követő 15 napon belül köteles bevallást benyújtani.


(2)  Az adó megfizetése minden év március 15. napjáig egy összegben esedékes.


(3)  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.Értelmező rendelkezések


8. §


E rendelet alkalmazásában:


1. Felépítés napja: az engedélyező hatóság által kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja.


2. Használatbavételi engedély: az engedélyező hatóság által kiadott határozat, amely az elkészült építmény rendeltetésszerű használatát engedélyezi


3. Építmény megszűnése: az építmény lebontása, vagy megsemmisülése.


4. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).


5. Magas építmény: olyan építmény, melynek teljes magassága meghaladja a 20 métert.


6. Teljes magasság: a magas építménynek helyt adó ingatlan felszínének és a magas építmény metszésvonalának átlagos magassági szintje és a magas építmény legmagasabb pontja közötti távolság.


7. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott építmény tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadók.


8. Üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely, a magas építményt saját érdekkörébe tartozó tevékenység végzéséhez, vagy szolgáltatás nyújtásának céljára bérli, működteti, használja.

  


Záró rendelkezések


9. §


(1) A Rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni.  (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2016. november 24.
               Friderics Cecília                                                     Törökné dr. Csölle Katalin

                          polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2016. november 25. napján kihirdettem.

Nagyszentjános, 2016. november 25.                                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

                                                                                             jegyző