Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés módosításáról
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. Általános rendelkezések


 1. §


A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére terjed ki.2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


2.  §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 218.218.079 Ft összegben, előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti előirányzat

Kiadási főösszeg

218.218.079 Ft

Ebből: kötelező feladatok

129 460 e Ft

államigazg. feladat

15 745 e Ft

önként vállalt feladatok

73 013 e Ft

Bevételi főösszeg

218 218 e Ft

Ebből: kötelező feladatok

76 976 e Ft

államigazg. feladat

46 420 e Ft

önként vállalt feladat

 94 822 e Ft(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


(4)  A 34 075 e Ft költségvetési többlet kiadásait működési többletből és az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 4.287 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.


(5) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.


3. §


(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6., 6.1., 6.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.


(2) A pénzeszközátadás előirányzatát a 8. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 9. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.


4. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal                           7 fő

Tarka Lepke Óvoda                                                                      6 fő

Önkormányzat                                                                              7 fő

Mindösszesen                                                                           20 fő(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.


5. §


(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát      50 310 e Ft-ban állapítja meg, amely összegből 45 925 e Ft az Önkormányzat, 2 385 e Ft az Óvoda beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.


6. §


A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 3 096 e Ft-ban állapítja meg.
7. §


(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.


(2) A Képviselő-testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 500.000 forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.


(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.


(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. §


(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.9. §


(1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát – értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.


(2) A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt. 


(3) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. 4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 


10 §


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


11. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. március 9.              Friderics Cecília                                                                  Eszterbauer Erzsébet  

                polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 10-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. március 10.


                                                                                            Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2017. önk.rendelet
1.75 MB
Költségvetési rendelet
154.11 KB