Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásáról és szolgáltatási díjairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelete
hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásáról és szolgáltatási díjairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásáról és szolgáltatási díjairól
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.


 

Általános rendelkezések


1. §


A Rendelet hatálya Nagyszentjános község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a rendelettel érintett közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőre terjed ki.


2. §


A Rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Nagyszentjános Község Önkormányzat hivatalos helyisége (Nagyszentjános, Vasút u. 1.)

b) hivatali munkaidő: Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalának ügyrendjében meghatározott munkaidő.Házasságkötési szolgáltatások és díjak


3. §


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg a házasulóknak írásban kérelmet kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a házasságkötés pontos helyszínét,

b) a házasságkötés időpontját,

c) nyilatkozatot arról, hogy

ca) a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak,

cb) házasságkötés épületen kívül, szabadban történő lebonyolítása esetén az anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított,

d) a külső helyszín indokát,

e) a meghatározott díj megfizetését a házasulók vállalják.


4. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára –30.000.- Ft + áfa díjat kell fizetni.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: Tv.)    meghatározott feltételek teljesítésén túl, igazolják az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetését.


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000 Ft díjat kell fizetni.


(2) Házasságkötés a hivatali munkaidőn kívülre – a tv-ben munkaszüneti napnak meg nem határozott – pénteki napokon 14 – 18 óra közötti, szombati napokon 11 – 18 óra közötti időpontra engedélyezhető. Az engedély megadásának feltétele az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének  igazolása.


6. §


A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára – 45.000.- Ft + áfa díjat kell fizetni.


7. §


A meghatározott díj megfizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, a feladóvevény vagy a készpénzfizetési számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


Az anyakönyvvezető díjazása


8. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt a 4-6 § -ban meghatározott esetekben – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő, vagy a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 5 000,- Ft díjazás illeti meg.


(2) A hivatali helyiségen kívül közreműködő anyakönyvvezetőt a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 15 000,- Ft díjazás illeti meg.


(3) A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben közreműködő anyakönyvvezetőt a szertartásokon történő közreműködéséért eseményenként bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.

    


Vegyes rendelkezések


9. §


(1)  Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

        

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha  valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt  különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.


(3)  A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi események szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást,  zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.


(4)  A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi eseményekhez a szükséges hangosítás, zeneszolgáltatás és  egyéb eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek – az igénylő feladata.Záró rendelkezések


10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni, hatályba lépésével egyidejűleg a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 2/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. április 11.
    Friderics Cecília                                         Eszterbauer Erzsébet

     polgármester                                                        jegyzőZáradék:

A Rendeletet 2017. április 12.-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. április 12.


Eszterbauer Erzsébet

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet
105.28 KB