Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017. (IV. 28.)  önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. §


Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagyszentjános Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció),

b) integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban: stratégia),

c) településrendezési eszközei,

d) településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

e) településképi rendelete (a továbbiakban a) - e) pont együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályaira.2. A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre


2. §


A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek

a) Nagyszentjános község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkeznek,

b) Nagyszentjános község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy

c) egyébként a működési területük Nagyszentjános község közigazgatási területére terjed ki.


3. §


(1) A partnerségi egyeztetésben annak tárgyától és az érintettségtől függetlenül részt vevő partnerek az 1. függelékben nevesített, hálózatos közszolgáltatást végző szervek és köztestületek (a továbbiakban együtt: állandó partner).


(2) A polgármester szükség szerint felülvizsgálja az 1. függeléket, és módosítja az állandó partner személyében és adatában bekövetkezett változást.
3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei


4. §


(1) A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a Korm. rendelet szerint történő előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató szakaszában a partner írásban történő tájékoztatása - a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - kizárólag hirdetmény útján történik.


(2) A partner szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor a 9. § szerint.5. §


(1) A hirdetmény a Korm. rendelet szerinti kötelező esetekben az önkormányzat http://www.nagyszentjanos.hu honlapján (a továbbiakban: honlap) és Nagyszentjános Község Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1. szám alatti épületben, valamint az Árpád utcában és Fő utcában közterületen elhelyezett hirdetőfelületén (a továbbiakban: hirdetőfelület) jelenik meg.


(2) A hirdetmény az előzetes tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.


(3) A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével elkészült dokumentumot,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.


(4) Ha az elkészült dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a hirdetőfelületen történő teljes megjelenést, akkor a hirdetményben megjelölésre kerül a teljes anyag elérhetősége.


6. §


(1) Az állandó partner a hirdetmény közzétételével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatást kap az eljárás megindításakor. Ha az előzetes tájékoztató szakaszban az állandó partner úgy nyilatkozik, hogy az eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában nem kíván részt venni, a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete a részére nem kerül megküldésre.


(2) Ha a partnerségi egyeztetés során előzetes és tájékoztató szakaszra is sor kerül, a partner részére - az állandó partner kivételével, amelyre az (1) bekezdés az irányadó - a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete elsődlegesen elektronikus, egyébként postai úton megküldésre kerül, ha

a) az előzetes tájékoztató szakaszban úgy nyilatkozott, hogy a munkaközi  tájékoztató szakaszban is részt kíván venni és

b) nevét és elérhetőségét pontosan megadta.


(3) Ha egy állandó partner az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásra nem válaszol, kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő, aki az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni, részére a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete nem kerül megküldésre.


  

4. A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje


7. §


A partnerségi egyeztetés során a partner írásban adatkezelési hozzájárulás megadásával postai úton, elektronikusan megküldve vagy a 9. § (5) bekezdése esetén személyesen leadva elsődlegesen az 1. melléklet szerinti Adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) teheti meg észrevételeit. Az Adatlap és az adatkezelési nyilatkozat az önkormányzat hivatalos oldalán elektronikusan kitölthető, onnan letölthető, és az Önkormányzati Hivatal 9072 Győr, Vasút utca 1. szám alatti épületében hivatali idő alatt, és a lakossági fórum helyszínén papír alapon is átvehető.


8. §


(1) A véleményezési határidő a hirdetmény honlapon történő megjelenése napjával kezdődik és az abban meghatározott határidőig tart.


(2) A partner postai úton és elektronikusan a véleményezési határidő végéig beérkezőleg nyilváníthat véleményt. A véleményezési határidő lejártát követően érkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.5. Lakossági fórum


9. §


(1) A lakossági fórum helyét és időpontját a polgármester határozza meg, amelyről hirdetmény jelenik meg az 5. § (1) bekezdésében foglalt módon.


(2) A lakossági fórum levezetésének rendjét és a jelenlévőkre vonatkozó magatartási szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A lakossági fórumot a polgármester által megbízott személy (a továbbiakban: levezető) vezeti, akinek munkáját a polgármester által, az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül kijelölt jegyzőkönyvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő segíti.


(4) A lakossági fórum nyilvános, amelyen a részvétel feltétele a jelenléti ív aláírása. A jelenléti ív tartalmazza a lakossági fórum megtartásának helyét, időpontját és tárgyát, valamint a jelenlévő nevét, lakcímét. A jelenlévő a jelenléti ív aláírásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a (2) bekezdésben hivatkozott szabályokat.


(5) A lakossági fórumon szóban vagy írásban elsődlegesen az adatlap mezőinek kitöltésével lehet véleményt nyilvánítani. A szóban elhangzott vélemény akkor kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre, ha azt a felszólaló nevének és lakóhelyének egyidejű közlésével kifejezetten kéri. Az írásban megfogalmazott véleményt a lakossági fórumon annak berekesztéséig lehet a kijelölt helyen leadni.


(6) A lakossági fórumon elhangzottak lényege kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív és az (5) bekezdés szerint kitöltött és leadott írásbeli vélemény.


(7) A jegyzőkönyvet a levezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá, amely a lakossági fórum megtartásától számított 5 munkanapon belül készül el. A jegyzőkönyv - a mellékletei kivételével - a honlapon kerül közzétételre.6. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


10. §


(1) A partnertől beérkezett javaslat, vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, amelynek dokumentálásról a települési főépítész gondoskodik.


(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, székhelyét vagy telephelyét, természetes személy esetén a megadott elérhetőségét,

b) a vélemény, javaslat rövid lényegét,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény vagy a javaslat az előzetes vagy a munkaközi szakaszban érkezett,

d) a vélemény és javaslat érdemi, vagy nem érdemi minősítését, valamint

e) az érdemi véleményt és javaslatot elfogadó vagy elutasító határozat számát.


(3) Valamennyi határidőben beérkező javaslatot és véleményt a települési főépítész megvizsgálja, és értékeli, hogy érdemi javaslatnak, véleménynek minősül–e.


(4) Valamennyi érdemi véleményt a települési főépítész továbbítja a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó (a továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit szakmai indokolásával ellátva küld vissza a települési főépítésznek.


(5) A (3) bekezdésben meghatározott valamennyi érdemi véleményt és szakmai indokolását a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.


(6) A partnerségi egyeztetés során a beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.


11. §


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények és a 8. § (2) bekezdése szerint késve érkezett vélemények dokumentálására a 10. § rendelkezései az irányadóak.7. Nyilvánosságot biztosító rendelkezések


12. §


(1) Az elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a települési főépítész gondoskodik.


2) Az elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása az Önkormányzati Hivatalban nyomtatásban közzétételre kerül, amelyről a polgármester gondoskodik.

9. Záró rendelkezések


13. §


E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


14. §


E rendelet rendelkezései a 2017. január 1. napját követően indult partnerségi eljárásokban is alkalmazandók.Nagyszentjános, 2017. április 27.

Friderics Cecília                                               Eszterbauer Erzsébet

                                                polgármester                                                             jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2017. április 28-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. április 28.


                                                                    Eszterbauer Erzsébet

                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet
264.4 KB