Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 16/2016 (X. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 16/2016 (X. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 16/2016 (X. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításárólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 287.577 ezer forintban állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az 1. számú melléklet lép. 


3. §


(1) A Rendelet 4. § (1) – (2) bekezdése helyébe az 1. számú melléklet lép. 


(2) A Rendelet 4. § (4) – (5) bekezdése helyébe az 1. számú melléklet lép. 


4. §


A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                             73.640 e Ft

      aa) működési célú                                                                                73.640 e Ft”

           

5. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a 2. számú melléklet lép. 


6. §


A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék          24.591        - e Ft

      a céltartalék                                                                                                      0        - e Ft”


7. §


(1) A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 41.471 ezer forintban állapítja meg.”


(2) A Rendelet 9. § (1) - (3) bekezdése helyébe a 3. számú melléklet lép: 


8. §


A Rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése helyébe a 3. számú melléklet lép. 


9. §


(1) A Rendelet 12. §-a helyébe a 4. számú melléklet lép. 


(2) A Rendelet 13 § (1) – (3) bekezdése helyébe a 4. számú melléklet lép. 


10. §


A Rendelet 14. § (1) - (2) bekezdése helyébe a 4. számú melléklet lép.  


11. §


(1) A Rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 33.570 ezer forintban állapítja meg.”


(2) A Rendelet 17. § (1) - (3) bekezdése helyébe az 5. számú melléklet lép.  


(3) A Rendelet 18. § (1) - (2) bekezdése helyébe az 5. számú melléklet lép.  


12. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő naphatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. május 30.Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                                                 polgármester                                                               jegyzőZáradék:

A rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. május 30.


                                                                       Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                                                    jegyző