Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 10/2014.(VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 10/2014.(VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ (1) A környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 10/2014.(VII. 2.) önkormányzati rendelet az alábbi 20/A.§-al egészül ki: „Környezetvédelmi Alap


20/A §.


(1) Nagyszentjános Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre azzal a céllal, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását

a)a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b)a környezeti károk mérséklése,

c)a környezeti ártalmak megelőzése,

d)a természeti értékek megóvása,

e)a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.


(2)  Az Alap bevételi forrásai:

a) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,

b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Nagyszentjános község  területén jogerősen

     kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az Önkormányzat bevételeiből – az  éves  költségvetési  rendeletben  meghatározott –

    környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,

e) a község közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,

f) az 1995. évi LIII. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján az Önkormányzatot arányosan megillető

    megosztott bevétel,

g) az alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,

h) pályázat útján elnyert összeg,

i) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,

j) egyéb, az alapot illető  bevétel.


(3) Az Alap bevételeit Nagyszentjános község közigazgatási területén a következő környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még ideiglenesen sem vonhatók el:

a./ a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében

b./ levegőtisztaság-védelmi célokra

c./ vízminőség-védelemre

d./ talajvédelem céljaira

e./ környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira

f./ környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására

g./ a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására

h./ környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására

i./ monitoring rendszer üzemeltetése

j./ környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire

k./ környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására

l./ egészségre káros közterületen növő gyomok irtására

m./ emberi egészség védelme, az életminőség javítása

n./ zaj- és rezgésvédelemre

o./ közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetése

p./ zöldfelület védelmére és tisztán tartására

q) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.


(4)Az Alapba befolyt összeget, mely a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként lehet kezelni.


(5) Az Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelése érdekében Nagyszentjános Község Önkormányzatának  költségvetési  elszámolási   számlájához   kapcsolódó   „Környezetvédelmi   Alap”   elnevezésű 63200126-11056672 számú alszámlát tart fenn. A „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű számlán  történik  az  alapra  befolyó  összegek  és az onnan történő kifizetések elszámolása. Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(6) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik és a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg számol el.”


Záró rendelkezések


2.§   A  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Nagyszentjános, 2016. február 10.

                   Friderics Cecília                                                            Törökné dr. Csölle Katalin

                    polgármester                                                                       jegyző