Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdése i) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FejezetAZ ELISMERÉSEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI1.  §


(1) Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a község érdekeinek előmozdításában, az értékei gyarapításában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, a következő elismeréseket alapítja:


a) Nagyszentjánosért Emlékérem;

b) Nagyszentjános Díszpolgára.


(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerések erkölcsi elismerések, amely Nagyszentjános Község tiszteletét és háláját fejezik ki a kitüntetett személynek.


(3) Az elismerések odaítélése Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az adományozást részletesen indokolni kell.  


(4) A Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával az elismerést visszavonhatja, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.


2. §


(1) A Nagyszentjánosért Emlékérem évente egy fő, a Nagyszentjános Díszpolgára évente két fő részére adományozható, és ünnepélyes keretek között, elsősorban a Falunapon kell őket átadni nagy nyilvánosság előtt, polgármesteri méltatás mellett.


(2) A kitüntetett személyek nevét és az adományozás évét Nagyszentjános Község honlapján közzé kell tenni. A kitüntetettek fényképének és méltatásának elhelyezésére az Önkormányzat dísztermében Dicsőségfalat kell kialakítani.


(3) A kitüntetettet az alábbi kiváltságok illetik meg:

a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,

b) az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre hivatalos,

c) külön döntés alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagjává lehet jelölni,

d) a polgármester és a jegyző, valamint a hivatal köztisztviselői, az Önkormányzat intézményeinek vezetői soron kívül fogadják,

e) elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekintheti.


3. §


A Képviselő-testület a díj kiadásához szükséges előirányzatot Nagyszentjános Község Önkormányzata tárgyévi költségvetésében, a díj kiadásáról történő döntéssel egyidejűleg biztosítja.II. FejezetAZ EGYES ELISMERÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI


Nagyszentjánosért Emlékérem


4. §


(1) Nagyszentjánosért Emlékérem adományozható – a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként - annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki, vagy amely valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével a községben, illetve országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Nagyszentjános község jó hírnevének öregbítéséhez.


(2) A Nagyszentjánosért Emlékérem adományozására a polgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagjai és a Kulturális, Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága tehet írásban javaslatot minden év május 31-ig.


5. §


(1) A Nagyszentjánosért Emlékérem elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.


(2) Az emlékérem ezüstből készül, kerek alakú, 5 cm átmérőjű. Egyik oldalán a község címere található, a másik oldalra a kettős keresztet, alá az adományozott nevét és az adományozás évét vésik.


(3) Az emléklap tartalmazza:


a) az adományozó megnevezését,

b) az elismerést adományozó határozat megjelölését,

c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

d) az adományozás okát,

e) az adományozás keltét,

f)  a polgármester aláírását,

g) az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát,

h) az Önkormányzat címerét.Nagyszentjános Díszpolgára cím


6. §


(1) Nagyszentjános Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki a Község fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport-, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a község értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el.


(2) A Nagyszentjános Díszpolgára cím posztumusz adományozható. A posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


(3) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a díszpolgárokat megillető kiváltságokat.


7. §


 A Nagyszentjános Díszpolgára címre bárki tehet indoklással ellátott és írásban benyújtott javaslatot minden év május 31-ig, amelyhez csatolni kell egyetértésük jeléül a megválasztott képviselők legalább egynegyedének aláírását.8. §


(1) A Nagyszentjános Díszpolgára címmel külön erre a célra készített díszoklevél és kitűző jár.


(2) A kitűzőn Nagyszentjános Község címere, babérág, az adományozás éve, és a „Nagyszentjános Díszpolgára” felirat szerepel.


(3) A Díszpolgári Oklevél tartalmazza:


a) az adományozó megnevezését,

b) az elismerést adományozó határozat megjelölését,

c) az adományozott nevét,

d) az adományozás okát,

e) az adományozás keltét,

f)  a polgármester aláírását,

g) az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát,

h) az Önkormányzat címerét.Záró rendelkezések


9. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. május 30.Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                                                 polgármester                                                           jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. május 30.                                                                                       Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                   jegyző