Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete a letelepedési és születési támogatás szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete
a letelepedési és születési támogatás szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a letelepedési és születési támogatás szabályairól
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) A Rendelet célja, hogy elősegítse a településen letelepedni szándékozó fiatalok és gyermeket nevelő családok lakáshoz jutását, a helyben való letelepedését, valamint támogassa a gyermekek nevelését. 2. §


A Rendelet hatálya Nagyszentjános Község Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatalokra terjed ki.Letelepedési támogatás


3. §


(1) A letelepedési támogatás iránti kérelmet azok a fiatal házastársak, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők nyújthatják be, aki e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.  


(2) A Képviselő-testület letelepedési támogatásban részesíti azokat a kérelmezőket, akik Nagyszentjános község közigazgatási területén lakáscélú ingatlant vásárolnak, vagy lakóházat építenek, vagy gyermek születése miatt a meglévő családi házat legalább 20 m2-ert meghaladó nagyságú, egy lakószobát magába foglaló bővítés és

a) a legalább az egyik kérelmező a kérelem beadásának időpontjában nem töltötte be a 40. életévét,

b) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át

c) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok egyike sem rendelkezik 2 millió forint egyedi értéket meghaladó vagyonnal 


(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú mellékletében lévő nyomtatványon kell benyújtani Nagyszentjános Község Önkormányzat igazgatási feladatit ellátó hivatalban a beköltözést követő tizenkét hónapon belül.


(4) A kérelemhez csatolni kell 

a) a házassági anyakönyvi kivonatot, az élettársi együttélésről a bírósági végzést, nyilatkozatot

b) a szülő/k nyilatkozatát, hogy a gyermeket/eket saját háztartásában neveli/k

c) a kérelmező családjára vonatkozó jövedelem igazolást/okat    

d) a szülő/k nyilatkozatát arról, hogy ezen a jogcímen nem részesült más Önkormányzattól támogatásban

e) jogerős használatbavételi engedélyt vagy adásvételi szerződést

f) vagyonnyilatkozatot


4. §


(1) A letelepedési támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, amely a benyújtást követő 30 napon belül történik meg.     


(2) A letelepedési támogatás mértéke egyszeri, vissza nem térítendő 200.000 Ft összeg.       


(3) A kérelmező a letelepedési támogatást a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszafizetni az Önkormányzat számlájára, amennyiben a kérelem elbírálását követő 5 éven belül a támogatással érintett ingatlant elidegeníti, a birtokából kikerül.       


(4) A kérelmező ingatlan tulajdonos köteles írásban bejelenteni a tulajdonjogban bekövetkezett változást annak megtörténtétől számított 15 napon belül az Önkormányzatnak. 


(5) Nem adható letelepedési támogatás, ha az igénylőnek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van,
Születési támogatás


5. §


(1) Születési támogatatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, aki e Rendeletben meghatározott minden feltételnek megfelel, 

a) legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 1 évben megszakítás nélkül Nagyszentjánoson lakóhellyel, a lakcímnyilvántartásba bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik,

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át,    

c) a gyermeket nevelő szülő más önkormányzattól ezen a jogcímen nem részesült támogatásban.


(2) A születési támogatás a 2016. március 1. napja után született gyermekek után lehet igényelni a gyermek megszületését követő hat hónapon belül, a kérelem elmulasztása jogvesztő. 


(3) A születési támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. számú mellékletében lévő nyomtatványon kell benyújtani Nagyszentjános Község Önkormányzat igazgatási feladatit ellátó hivatalban.


(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

b) a szülő/k nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli

c) a kérelmező családjára vonatkozó jövedelem igazolást/okat    

d) a szülő/k nyilatkozatát arról, hogy ezen a jogcímen nem részesült más Önkormányzattól támogatásban


6. §


(1) A születési támogatás összege gyermekenként 40.000 Ft, amelyből 20.000 Ft-ot az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni a kérelem elbírálását követő 15 napon belül. Ennek érdekében a törvényes képviselő köteles a kérelemben megjelölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító adatokat.


(2) Az életkezdési támogatás összegéből  10.000,- forint támogatás kerül a Start-számlára átutalásra azon év szeptember 15-ig, amely évben a gyermeket a nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvodába beíratják, illetve további 10. 000, - forint azon év szeptember 15-ig, amely évben a gyermeket a Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába beíratják.


(3) A 4. § (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre vonatkozóan csak egy személy jogosult.


(4) A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester dönt, amelyről rendszeresen tájékoztatja a Képviselő-testületet.  Záró rendelkezések


7. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépésével a 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet a hatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. július 27.                Friderics Cecília                              Eszterbauer Erzsébet

                                        polgármester                                          jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2017. július 28-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. július 28.
                                                                                  Eszterbauer Erzsébet

                                                                                                             jegyző1. számú melléklet


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a letelepedési és születési támogatás szabályairól


KÉRELEM

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Az igénylő adatai

Név:...........................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


A házastárs, élettárs adatai

Név:...........................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


A támogatást igénylővel együtt költöző gyermek/ek adatai 

Név:...........................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


Név:...........................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


Név:...........................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................
NYILATKOZAT


Alulírott .....................................................................................(név) ........................................

................................................................ szám alatti lakos

1)Kijelentem, hogy..................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ nevű gyermekemet /gyermekeimet saját háztartásomban nevelem.

2) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

3) Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.


Nagyszentjános, 20...............................................


                                                                                  ........................................................

                                                                                                         aláírás             2. számú melléklet


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a letelepedési és születési támogatás szabályairól


KÉRELEM

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Az igénylő adatai

Név:...........................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


A házastárs, élettárs adatai

Név:...........................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


A támogatás igénylésével érintett gyermek adatai 

Név:...........................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Állandó lakcím: ..........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

A lakóhely bejelentésének időpontja: ........................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................


NYILATKOZAT


Alulírott .....................................................................................(név) ........................................

................................................................ szám alatti lakos

1) Kijelentem, hogy ............................................................................. nevű gyermekemet saját háztartásomban nevelem.

2) Kijelentem, hogy ezen a jogcímen nem részesültem más Önkormányzattól támogatásban.

3) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4) Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.


Nagyszentjános, 20...............................................


                                                                                  ........................................................

                                                                                                         aláírás             

Csatolmányok

Megnevezés méret
14/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet
182.53 KB